CDA wil toezicht op kwaliteit van zorg

0

HOLTEN – Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorgtaken en jeugdhulp. Helaas is er door de 14 Twentse gemeentes onvoldoende geborgd dat er kwaliteitstoezicht plaatsvindt op de geleverde zorg. Met andere woorden, het is niet inzichtelijk of de zorgverleners tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden de zorg op een juiste manier verlenen. Waar andere regio’s in Nederland dit hebben geregeld via eigen ambtenaren of de GGD, hebben de Twentse gemeentes dit in Samen14 verband nog niet georganiseerd.

Binnen de WMO en Jeugd wordt zorg en ondersteuning verleend aan mensen in kwetsbare posities, met een handicap, psychische klachten of een onveilige thuissituatie. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de geleverde zorg kwalitatief op orde is. Gemeenten zijn hier eindverantwoordelijk voor. In het belang van een goede zorg voor onze inwoners, is een stuk toezicht daarop uitermate van belang!

Wij zijn van mening dat het tijd wordt om het kwaliteitstoezicht goed te organiseren. Niet alleen omdat er een wettelijke verplichting is om dit toezicht geregeld te hebben, maar in het belang van onze inwoners.

Wij roepen daarom het College op om dit toezicht in orde te maken. Samen, met de andere gemeentes als het kan, alleen als het niet anders lukt. We vinden goed toezicht op de kwaliteit van zorg essentieel. Niet om zorgverleners op elke punt en komma ter verantwoording te roepen, wel om kritisch over hun schouder mee te kijken en daarmee toe te zien op de kwaliteit van de zorg in het belang onze inwoners.

Namens de gemeenteraadsfractie van het CDA Rijssen-Holten,

Erik Wessels 06-29119498
Dieger ten Berge 06-83447754
In de raadsvergadering van 22 december aanstaande zal onderstaande motie op initiatief van het CDA worden ingediend:

De raad van de gemeente Rijssen-Holten in vergadering bijeen d.d. 22 december 2016

Constaterende dat:
• Rijssen-Holten de decentralisaties in 2015 lokaal en in Twents verband heeft vormgegeven
• De inkoop van maatwerkvoorzieningen WMO en Jeugd gezamenlijk is uitgevoerd
• Gemeentes verantwoordelijk zijn voor toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg en de deskundigheid van beroepskrachten in het kader van de WMO
• Gemeentes medeverantwoordelijk zijn voor toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg en deskundigheid van beroepskrachten in het kader van de Jeugdwet

Overwegende dat:
• Kwaliteitstoezicht op de geleverde (en de te leveren) zorg aan cliënten een belangrijk onderdeel is om zo de kwaliteit van zorg voor cliënten te borgen
• Kwaliteitstoezicht op de geleverde zorg (zorg in natura) op dit moment onvoldoende geborgd is zowel lokaal als binnen Samen14 verband

Verzoekt het college:
• Zo spoedig mogelijk, desgewenst in Samen14 verband, het kwaliteitstoezicht op orde te brengen om zo kwaliteit van zorg voor cliënten te borgen
En gaat over tot de orde van de dag.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.