Burgemeester herbenoemd en geeft speech

Mevrouw de Commissaris, kabinetschef, leden van de gemeenteraad, college, dames en heren, ik sta hier met een gevoel van vreugde en dankbaarheid.

Dankbaar omdat u raad en Commissaris het vertrouwen heeft uitgesproken mij te herbenoemen als burgemeester in deze gemeente. Maar ook dankbaar dat mijn echtgenote Rhea en de kinderen mij steeds weer de ruimte geven dit ambt te vervullen, al waren er ook de laatste jaren best moeilijke tijden bij. Met jullie ga ik graag verder.

Vreugde omdat ik met plezier werkzaam ben in en voor de gemeenschap Rijssen-Holten. Met vreugde kijk ik uit naar de samenwerking met u als raad, het college en de ambtelijke organisatie. Ik noem nu niet de directie, de beleidsmedewerkers, onze baliemedewerkers, de buitendienst, maar met name de bodes en de dames van het bestuurssecretariaat.

Rijssen-Holten is een zelfbewuste gemeente die een eigen, herkenbare plek heeft in Overijssel en Twente. Ik zeg het bewust in de volgorde van Overijssel en Twente. De luiken staan open en we weten heel goed wat we willen. Die lijn voortzetten de komende periode ligt dan ook voor de hand.
Een ieder die mij kent weet dat ik toch ook de vragen blijf stellen:  “doen we de goede dingen en doen we dingen goed?”  Ik wil u de volgende citaten van econoom Riens Meijer niet onthouden, ik citeer:

De Nederlandse samenleving heeft kenmerken van een verzadigde samenleving. De gevolgen daarvan zijn onder meer: dat de meeste bestaande structuren verouderd zijn; dat er daardoor onvoldoende oriëntatie is op het huidige kennis- en innovatietijdperk; dat een (overmatige) beheersmentaliteit, gericht op het in standhouden van de huidige traditionele benaderingen, de overhand heeft gekregen; dat er meer oog is voor de korte termijn dan het noodzakelijke beleid op de langere termijn voor Nederland.
Wat zijn de grenzen van de democratische staat? Wat is het juiste evenwicht tussen particulier initiatief en het algemeen belang, tussen vrijheid en gelijkheid? Wat zijn nog haalbare doelstellingen van een sociaal beleid, en waar wordt het bemoeizucht en schiet het zijn doel voorbij? Waar moeten we precies het onvermijdelijke compromis plaatsen tussen maximale particuliere rijkdom en minimale sociale wrijving?
Einde citaat.
Wees niet bang ik ga vanavond niet op alle vragen in. Toch zijn het wel vragen die ons ook als lokaal bestuur raken. Met decentralisaties is de gemeente steeds meer de eerste overheid voor de onze inwoners, onze burgers. Een eerste overheid die naast burgers staat waar het gaat om welzijn. Een eerste overheid die voor burgers staat waar het gaat om veiligheid, fysiek en als sociaal vangnet. Een eerste overheid die achter burgers staat die zelf verantwoordelijkheid nemen in hun eigen leefomgeving. Decentralisaties zullen voortgaan. Waar nodig werken we samen, toch ligt het primaat van herkenbare lokale keuzes bij de gemeenteraad en niet bij samenwerkingsverbanden. De gemeenteraad heeft een grote verantwoordelijkheid en de leden verdienen respect voor hun inzet en inbreng. Als grote uitdaging voor u gemeenteraad noteer ik de vraag hoe we individuele vrijheid en gemeenschapszin meer samenbrengen. Dat is wat mij betreft de komende periode de uitdaging.
Een vrije en levendige democratie is mij veel waard. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Ik zie het ook als mijn plicht om op te komen voor vrijheid en democratie. Dankbaar ben ik dan ook met een Canadese begraafplaats in onze gemeente als symbool om waakzaam te blijven.

Dames en heren, ik wil niet te lang stilstaan bij het gemeentebestuur. Ik sprak mijn vreugde uit om te werken in en voor de gemeenschap Rijssen-Holten. Het zijn onze inwoners, de verenigingen, instellingen en kerken en het bedrijfsleven die de veelkleurigheid van de samenleving maken. Ik zie en merk dat onze inwoners trots zijn op hun plek, of die nu Dijkerhoek, Rijssen, Lichtenberg, Holten, Espelo of Beuseberg heet. Ik zie fantastische verenigingen en instellingen, waar met passie dingen worden gedaan. Ik zie gewetensvolle geloofsgemeenschappen die een sterke binding hebben. Ik zie een krachtig bedrijfsleven, veelal familiebedrijven die een grote bijdrage leveren aan ons welzijn.
Dit alles maakt dat we een herkenbaar profiel hebben. Regionaal en landelijk staan we goed op de kaart, kortom: duidelijk Rijssen-Holten.
Je zal daar maar burgemeester zijn. Ik ben het en blijf het met veel plezier. Dank u wel!

Reacties zijn gesloten.