Concept begroting 2019 in evenwicht

0

Wel met flinke opdracht op het terrein van het sociaal domein

Het college legt de begroting 2019 aan de raad voor. De raad heeft op 31
mei 2018 het Coalitieakkoord 2018-2022 vastgesteld. De hieruit
voortvloeiende voorstellen voor nieuw beleid en een aantal noodzakelijk
geachte andere zaken zijn verwerkt in deze programmabegroting 2019 met
meerjarenraming 2019-2022. De begroting is voor alle jaarschijven in de
periode 2019-2022 zowel incidenteel als structureel in evenwicht waarbij er
nog wel een flinke opdracht ligt om de stijging van de lasten uit het
sociaal domein op te vangen.

Wethouder Roland Cornelissen: “De begroting 2019 is structureel sluitend,
toch ligt er een flinke bezuinigingsopdracht in het sociaal domein. Daar
wordt op dit moment aan gewerkt.
De gemeentelijke lasten stijgen licht. Deze lastenstijging wordt onder meer
veroorzaakt door een stijging van de rijksbelasting op verbranden van
afval. Uitgaven op dit terrein kunnen we samen met inwoners verlagen door
meer in te zetten op afvalscheiding. Gelukkig biedt de begroting 2019 nog
wel mogelijkheden om geld in te zetten op nieuwe zaken zoals onder andere
duurzaamheid, cultuureducatie, wijkgericht werken en upgrade voor de centra
in Holten en Rijssen. Voor de verdere uitvoering van het coalitieakkoord en
het opvangen van tegenvallers is nog een buffer van bijna een miljoen euro
structureel beschikbaar.”

Sociaal Domein
Tot vorig jaar ging Rijssen-Holten ervan uit dat zij met de middelen van
het Rijk de decentralisatie van de Jeugd(zorg) en Wmo kon uitvoeren. Net
als een flink aantal andere gemeenten kan onze gemeente deze taken niet
uitvoeren met de middelen die zij ontvangt van het Rijk. In de begroting
2019 is rekening gehouden met meer uitgaven dan we ontvangen van het Rijk,
ter grootte van  € 1,5 miljoen. Dat tekort is nu nog hoger. De gemeente
heeft hiervoor een plan vastgesteld om uitgaven en inkomsten meer in
evenwicht te brengen. Daarnaast is ook rekening gehouden met bezuinigingen
op het sociaal domein, oplopend tot 3 ton in 2022.

Nieuw beleid
In de begroting 2019 is extra budget bestemd voor cultuureducatie. Ook
wordt geïnvesteerd in de centra van Rijssen en Holten en komt er meer geld
beschikbaar om verder te werken aan de duurzaamheids- en
klimaatdoelstellingen richting duurzame en veilige wijken.  Er is ook
aandacht voor het welzijnsniveau in de wijken door meer inzet  op het
verminderen van eenzaamheid.

Wijzigingen in heffingen
In de komende jaren verlaagt de gemeente de toeristenbelasting in 2 fases
in 2020 en 2021. Ook wordt in 2019 de hondenbelasting voor inwoners die in
het buitengebied wonen afgeschaft. De effecten van de overige heffingen
leest u af in het overzicht:

Belastingdruk per huishouden (afgerond op hele euro’s).

|  2014| 2015|  2016|  2017|  2018|  2019|landelijk
|      |     |      |      |      |      | 2018 **)
————————-+——+—–+——+——+——+——+———
OZB *)| € 211|€ 214| € 221| € 222| € 224|  €228|    € 274
————————-+——+—–+——+——+——+——+———
Afvalstoffenheffing ***)| € 213|€ 213| € 205| € 185| € 168|  €178|    € 253
————————-+——+—–+——+——+——+——+———
Rioolheffing| € 209|€ 216| € 191| € 194| € 195|  €198|    € 194
————————-+——+—–+——+——+——+——+———
Totaal| € 633|€ 643| € 617| € 601| € 587|  €604|    € 721
(meerpersoonshuishoudens)|      |     |      |      |      |      |
————————-+——+—–+——+——+——+——+———
Mutatie t.o.v. voorgaande| -1,6%|+1,6%| -4,0%|- 2,6%|- 2,3%| +2,9%|
jaar|      |     |      |      |      |      |

|—-+——————————————————————-|
|*)  |Bij een gemiddelde woningwaarde                                    |
|—-+——————————————————————-|
|**) |Bron: Coelo atlas 2017                                             |
|—-+——————————————————————-|
|***)|Meerpersoonshuishoudens                                            |
|—-+——————————————————————-|

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer