Reactie coalitieaccoord GB

2

HOLTEN  – Bijgaand kunt u de reactie lezen van Gemeentebelang op het coalitie-akkoord 2010-2014. Dit is de namens Gemeentebelang uitgesproken tekst tijdens de raadsvergadering op 29 april.

Voorzitter, dames en heren.

Als fractie van Gemeentebelang Rijssen-Holten willen wij eerst ingaan op de gang van zaken met betrekking tot deze coalitievorming en daarna onze reactie geven op het voorliggende coalitieakkoord.

Naar onze mening zijn sommige partijen al vergeten hoe de vorige coalitie en college op een prettige manier hebben samengewerkt bij de totstandkoming van diverse voor onze gemeente belangrijke zaken. Maar sommige partijen zijn ook snel vergeten hoe men in de vorige regeerperiode elkaar soms bestreden heeft, soms bij het onplezierige af.

Maar dat is allemaal geweest het is alleen jammer dat overeenkomstig de verkiezingsuitslag een groot gedeelte van onze kiezers, zich niet gerespecteerd voelt. Derhalve vinden wij dit minachting van de kiezer, temeer daar de twee partijen die grote stemmenwinst hebben geboekt op geen enkele manier, op basis van partijstandpunten, hebben kunnen en mogen meepraten bij de totstandkoming van deze coalitie.

Ondertekening van dit coalitieakkoord zouden onze kiezers dan ook absoluut niet begrijpen.

Uiteraard zullen wij ons positief en in brede zin inzetten voor de belangen van onze gemeenschap en onze gemeente. Voorstellen zullen door ons op zijn merites worden beoordeeld vanuit een positieve houding. Verder staan er in dit coalitieakkoord zo weinig concrete standpunten, dat men hierbij van alles kan bedenken. Enkele punten zullen wij nader behandelen.

In de inleiding wordt gesproken over collegiaal bestuur en wethouders dienen zich aan de wet te houden. Naar aanleiding van wat is dit erin gekomen? Ook college en raadsleden zullen zich net als overigens alle burgers, aan de wet moeten houden!

Wat betreft de burger centraal merken wij op, dat dit bij de vorming van deze coalitie al vergeten is.

Wij zouden de dienstverlening aan de burger graag verbeterd zien qua nakomen van afspraken. Dat de baliefunctie in Holten gehandhaafd blijft, spreekt voor ons, voor zich.

Nu de economische crisis nog niet ten einde is hadden wij graag een daadkrachtigere aanpak gezien met concretere plannen in het kader van economie en werk. De inhoud van dit item geeft onze ondernemers geen duidelijkheid welke richting de coalitie op wil. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven en of ondernemersverenigingen dienen zorgvuldig te worden beoordeeld. Waarom geen nieuw beleid als deze geen geld kost of zelfs geld oplevert zoals vermindering van regelgeving, hetgeen de laatste regeerperiode een hot item was!

Is er in de zorg en welzijn sector alleen maar aandacht voor gevallen die buiten de boot dreigen te vallen?  Alert zullen wij zijn op wijzigingen in de zorgverstrekking. Vele organisaties in het maatschappelijk veld zullen nu al gewezen dienen te worden op een heroverweging van de subsidiestromen.

Voor de visie van deze coalitie op het gebied van sport zal geen sporter  warm lopen, vaagheid is troef en dat is de doodsteek voor de sport. Met name de Holtense sportverenigingen voelen zich met het niet doorgaan van het Netwerkplan Sport bij de benen genomen. Het wegwerken van het achterstallige onderhoud van sportaccommodaties, als gevolg van het niet doorgaan van het Netwerkplan Sport, heeft bij ons op dit moment de hoogste prioriteit.

Is Rijssen-Holten wel een veilige gemeente gezien de recente cijfers? Een krachtigere aanpak is naar onze mening dringend gewenst.

Gezien de uitspraken in de recente procedures vragen wij ons af wanneer in Holten de eerste fase van het VSP is afgerond? Als na de realisatie van de eerste fase de besluitvorming eind 2012 aan de orde is, is er dan geld voor de aanleg van de verdere plannen? Waar is het hot-item te vinden van enkele partijen bij de verkiezingen betreffende de aanleg van de Noordelijke rondweg in Holten en de Westelijke rondweg in Rijssen? Stop a.u.b. met loze beloften aan onze inwoners,  zoals in de verkiezingscampagne is gebeurd.

Uitvoering van reeds besloten plannen voor toerisme dienen met spoed, en dat is volgens ons al dit jaar, worden uitgevoerd, het geld is immers al sinds 2008 gereserveerd, zie de lijst van overlopende kredieten. Uitvoering van Holten Hogerop is deels afhankelijk van particulier initiatief zoals u stelt. Als de gemeente hiervoor de goede randvoorwaarden schept zal dit door de ondernemers positief worden opgepakt.  Een goed voorbeeld hiervan is de aanpak op de Holterberg.

We zien uw voorstellen hierover met belangstelling tegemoet. 

Nu er in aantallen woningen in onze kernen beperkt mag worden gebouwd en de financiering voor nieuwe woningen steeds moeilijker wordt, missen wij dat er een nieuwe inventarisatie van de woningbehoeften zal plaatsvinden. Zo missen wij ook de startersregeling voor woningen in uw betoog. De in gang gezette woningbouw in plan de Liesen zal moeten worden afgerond, dwz. aanleg van definitieve infrastructuur, groen en overige voorzieningen. Laat de nieuwe bewoners hierop niet jarenlang wachten!

Onderwijshuisvesting dient volgens ons meer aandacht te krijgen dan in uw coalitie-akkoord is opgenomen, denk hierbij aan de vastgelegde afspraken wat betreft de buurtschapscholen en het benodigde onderhoud van diverse scholen. De brede school: Is uw visie op de brede school versmald? Wij zouden juist initiatieven daartoe ondersteund willen zien. Ook missen wij initiatieven tot praktijkgericht onderwijs al dan niet in combinatie met het bedrijfsleven.

Gezien de economische situatie zien wij met belangstelling uit naar uw voorstellen inzake Werk en Bijstand.

Uw stelling dat verrekening van OZB met een lagere afvalstoffenheffing, eventueel kan plaatsvinden is voor ons een onjuiste stelling. De afvalstoffenheffing is een retributie en is uitsluitend bestemd voor kostendekking van afvalinzameling en         -verwerking.

Afstemming van het ambtelijk apparaat met de vraag aan producten en diensten zal nauwlettend dienen te worden gevolgd. Tevens zal de inzet van externe bureaus dienen te worden beperkt.

2 Reacties
  1. Velocitas zegt

    Een duidelijke en heldere reactie van Gemeentebelang op het vage coalitieakkoord van de verliezend,maar toch aan het langste eind trekkende,partijen. Mijn lage verwachtingen zijn de komende vier jaar hooggespannen.

  2. Velocitas zegt

    Een duidelijke en heldere reactie van Gemeentebelang op het vage coalitieakkoord van de verliezend,maar toch aan het langste eind trekkende,partijen. Mijn lage verwachtingen zijn de komende vier jaar hooggespannen.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.