Nog meer over rondwegen

0

HOLTEN – Aanleg van rondwegen in de gemeente Rijssen-Holten kost tientallen miljoenen. Daarbij is het zeer de vraag ?f de omleidingen voor het doorgaande verkeer langs de kernen gerealiseerd kunnen worden.

Planologisch zijn er namelijk allerlei knelpunten. Dat blijkt uit gisteren openbaar gemaakt onderzoek van het adviesbureau DHV.

Dat ‘breed’ onderzoek naar rondwegen is in opdracht van de gemeente verricht. Eerder concludeerde het bureau dat – vanuit verkeerskundig oogpunt – rondwegen tot 2020 niet noodzakelijk zijn in Rijssen-Holten. In de nu gepresenteerde vervolgrapportage komen financi?le en planologische aspecten aan de orde. Ook deze uitkomsten spreken niet in het voordeel van rondwegen.

Zo zijn de investeringskosten van een noordelijke rondweg bij Holten door DHV op een slordige 16 miljoen euro becijferd. Er zijn ook duurdere varianten, met viaducten en tunnels, van respectievelijk 28 – en 32 miljoen euro mogelijk.

Aanleg van een westelijke rondweg bij Rijssen, langs de wijk Veeneslagen, zal circa tien miljoen euro kosten. Een noord-oostelijke rondweg bij Rijssen (tussen de weg naar Nijverdal en de weg naar Wierden) loopt met ruim 21 miljoen euro nog veel meer in de papieren.

De door DHV geraamde investeringen zijn inclusief ontwikkelingskosten en nodige aankoop van gronden en woningen. In planologisch opzicht doemen er voor rondwegen allerlei obstakels op, blijkt uit het onderzoek van DHV.
 

Zo is de Holterenk, aangewezen als een terrein met een ‘hoge archeologische’ waarde, een probleem voor een noordelijke rondweg. ‘Gezien de aanbeveling van de provincie om het gebied een beschermde status te geven, is het onzeker of het mogelijk is de rondweg hier te realiseren’, wordt in het onderzoeksrapport van DHV geconstateerd. Als het gaat om de aspecten ‘natuur en ecologie’, is er geen beletsel om een noordelijke rondweg aan te leggen.

Omdat het beoogde trac? tegen de spoorrails aanligt, loopt het niet door een beschermd natuurgebied. ‘Als de weg verdiept wordt aangelegd, is de kans op significante effecten op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug uitgesloten’, aldus DHV.

Wel een probleem is dat het meest oostelijke deel van een rondweg bij Holten een grondwaterbeschermingsgebied zou doorsnijden. Een ander negatief aspect is van recreatieve aard. ‘De noordelijke rondweg vormt een potenti?le barri?re voor bezoekers van de Holterberg. Dit kan voorkomen worden door de weg verdiept aan te leggen en te voorzien van voetgangers- en fietsbrug’, wordt door DHV aangeraden.

Het onderzoeksbureau benadrukt echter dat de provincie een noordelijke rondweg bij Holten ‘ongewenst acht’. Vanwege ‘planologische beperkingen’ en het ‘ontbreken van een verkeerskundige noodzaak’. Daarom schat DHV de planologische haalbaarheid van een noordelijke rondweg bij Holten ‘zeer laag’ in. Wel wordt gesteld dat er in de verre toekomst, na 2020, eventueel een verdiepte rondweg – gebundeld met spoorlijn – kan komen.

Voor een westelijke rondweg bij Rijssen is er, volgens DHV, eveneens een planologisch knelpunt. Vanwege de aanwezige Ecologische Hoofd Structuur. ‘Het noordelijk deel van het trac? is aangemerkt als gebied voor botanisch graslandbeheer en weidevogelbeheer.

De weidevogels worden mogelijk gestoord door aanleg van de weg’, voorziet DHV, dat in het rapport een recreatief argument toevoegt: ‘De gemeente heeft de ambitie om het gebied ten westen van Rijssen geschikt te maken voor ommetjes. Aanleg van een rondweg draagt hier niet aan bij.’

Een noordoostelijke rondweg bij Rijssen maakt, volgens DHV, om landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische redenen geen schijn van kans.
(bron TC Tubantia)

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.