Nieuwjaarstoespraak burgemeester Arco Hofland

Voor diegene die niet aanwezig waren op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente en toch willen weten wat er door  burgemeester Arco Hofland  is gezegd, kunt u onderstaand zijn toespraak nog eens nalezen….

Dames en heren,

Fijn u allemaal te kunnen begroeten! Na de kerstdagen en de oudejaarsviering is het misschien ook voor u weer het begin van een nieuw werkjaar. Wij zien dit nieuwe werkjaar ondanks alle berichten uit de media toch met plezier en vertrouwen tegemoet. Plezier en vertrouwen. Plezier en vertrouwen gaan hand in hand samen als het met passie wordt gedaan. Met passie gaan we 2012 in!

Met passie 2012 in. Het is mij te gemakkelijk om te zeggen dat de jaarwisseling niets voorstelt en we vandaag het ritme van ons leven weer oppakken. Neen het is goed om de jaarwisseling te gebruiken als symbool van een nieuwe start. Soms hebben we dat nodig, zowel zakelijk als privé. Ik denk daarbij onder andere aan gezinnen waar een geliefde wordt gemist, waar een partner, vader, moeder, maar soms ook een zoon of dochter er niet meer is. Een toekomst die er in 2011 ineens anders uit is gaan zien. Dat leed is niet voor te stellen. Ik wens deze gezinnen en families daarbij alle moed en doorzettingsvermogen om het ‘missen’ een plek te geven.

Met passie 2012 in. Veranderingen  komen. Dat gebeurt voor iedereen, en op allerlei gebieden. Maar is deze verandering vervelend, of verkeerd? Ik denk het niet. Het is goed altijd kritisch te blijven op wat we in ons land allemaal hebben bereikt of hoe we dat in stand houden. Nu de samenstelling van de bevolking  nog sterker verandert dan voorgaande jaren, is het dan niet logisch dat we andere afspraken maken? Zoals de pensioenleeftijd, die verhoogd wordt. Geleidelijk aan, maar het staat vast dat we steeds langer werken. Het wordt nog belangrijker om daarbij een passende baan te hebben. Want alleen dan is en blijft het prettig langer door te werken.

Goed nieuws is ook het onlangs gepubliceerde bericht waaruit blijkt dat steeds meer hoger opgeleiden in de regio Twente blijven. In de laatste jaren is het percentage gestegen van 25 tot 29 procent van de beroepsbevolking. Vooral hbo studenten blijven in de regio. Twente volgt daarmee vrij nauwkeurig de landelijke trend. Er is geen sprake meer van een achterstandsregio. Op het gebied van innovatie heeft de regio zelfs een voorsprong genomen: meer dan 50% boven het Nederlands gemiddelde.

Wat betreft het bedrijventerrein Elsmoat, op Wierdens grondgebied maar waar Wierden én Rijssen-Holten bedrijven op kunnen vestigen, ook dat geeft vertrouwen. Er is meer dan voldoende belangstelling voor, een goede start dus. De Elsmoat is een heel duidelijk samenwerkingsproject met Wierden. Maar zoals u weet werken we samen in een verband met 4 gemeenten: Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden. Deze groep van 4 gemeenten in West Twente, de WT4, gaat het komende jaar concrete stappen nemen om te zorgen voor meer efficiency binnen onze  bedrijfsvoering. Die veranderingen worden niet van de ene dag op de andere vertaald in werkelijke stappen. Een samenwerking kost tijd en een stip op de horizon die door alle 4 de gemeenten wordt onderschreven. Na de jaarwisseling wordt een besluit genomen over een onderzoek naar samenwerking van dienstonderdelen. “hoe kunnen we deze taken samen in WT 4 verband beter en efficiënter uitvoeren?” Ik voeg daaraan toe dat we welke samenwerking dan ook als eerste willen afstemmen binnen de WT 4. Gezamenlijk bekijken we dan de eventuele meerwaarde voor samenwerking binnen regioverband.

Van samenwerken en veranderen kan ik u nog een erg mooi voorbeeld geven. In mijn toespraak bij de opening van het Informatiecentrum Canadese begraafplaats gaf ik het al aan. Ik ben een trotse burgemeester. Dat wil ik graag nu herhalen. Een groep ik mag wel zeggen bijzonder enthousiaste vrijwilligers start met steun van het bedrijfsleven, de inwoners, Provincie en gemeente een bijzonder project: Het Informatiecentrum bij de Canadese begraafplaats. De kennis over alles wat gebeurd is bij de bevrijding in 1945 wordt daarbij doorgegeven aan nieuwe generaties. HKH prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven hebben het centrum mét een fraai kunstwerk op 2 september geopend. Dames en heren, een geweldig voorbeeld van een nieuwe tijd. Geen dwingende rol voor de overheid, maar een initiatief uit de bevolking dat met steun van ”iedereen” wordt bereikt. Plezier en vertrouwen met passie. Het Oversticht heeft het centrum overigens de Overstichtsprijs toegekend. Complimenten!

Het landelijke thema in 2012 van 4 en 5 mei sluit daarbij precies aan bij Holten: “Vrijheid geef je door”. Dat is precies wat gebeurt in onze gemeente.  Aandacht voor herdenken en vieren in diverse generaties. Want iedere generatie geeft een andere emotie bij en een andere betekenis aan het begrip “vrijheid”. Samen herdenken en vieren, samen werken.

Bij samenwerken denk ik ook aan Twente en met name de beeldvorming van Twente. Als ik ergens enthousiast over ben is het vermarkten van het product Twente. Ik bedoel daarmee dat we Twente meer en beter in de markt moeten zetten. Trots op Twente betekent aandacht voor innovatie, bedrijvigheid, bereikbaarheid en toerisme. Als we in Twente een probleem zien, lopen we liever daar omheen en richten maar gauw weer iets nieuws op. Deze versnippering leidt tot te weinig. Ik roep alle organisaties die een rol spelen bij de branding van de regio op om de krachten te bundelen en te komen tot één groot offensief voor deze prachtige regio!  Zowel op economisch als op toeristisch gebied, want ik weet zeker dat het beter en efficiënter kan en moet. Ik wens interim directeur Rien Lammertink van het Twents Bureau voor Toerisme een sterk jaar toe.

Dames en heren, 2011 was het jaar dat we ons in de put lieten praten. 2012 is het jaar van plezier, vertrouwen en passie. Kijken naar de goede cijfers, naar de constructieve gesprekken met het bedrijfsleven, zelf daar actie nemen waar dat nodig is. De grote infraprojecten in Holten en Rijssen gaan ook in 2012 door, denkt u aan het Wansink tracé en de Reggesingel. De samenwerking om onze economie sterk en flexibel te houden is uitzonderlijk groot. Dat wordt een grote uitdaging. Voor u, voor ons.

Die uitdaging geldt ook voor de zorg. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning  heeft als doel dat iedereen, niemand uitgezonderd, meedoet en meetelt in de samenleving. Dat meedoen en het beroep op zelfredzaamheid is niet vrijblijvend. Uitgaan van eigen kracht en kracht van de omgeving staat voorop. De gemeente helpt daarbij op allerlei manieren, maar kan dat niet alleen. Zorgen dat iedereen meedoet en meetelt is immers de verantwoordelijkheid van ons allemaal, van de hele gemeenschap. Daar is het “modern noaberschap” zo belangrijk. De Europese Unie heeft 2012 vastgesteld als Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen generaties. Betekent onder meer het verbeteren van de gezondheid van oudere mensen, het terugdringen van sociale uitsluiting van ouderen, terugdringen van(te)  vroeg met pensioen gaan.  Dat zal een omwenteling teweeg moeten brengen. Het  geldt immers niet alleen voor werknemers zelf, maar ook of juist, voor werkgevers. Een sollicitant van 50 of 60 jaar moet dan heel gewoon worden en hij of zij is dan zeker niet te oud om van baan te wisselen. Ik doe hierbij dan ook een oproep aan werkgevers om ook daarin actief te zijn. Een samenstelling van medewerkers van allerlei leeftijdscategorieën, jong en oud, man en vrouw, beveel ik aan iedereen aan.  

In 2011 hebben we qua veiligheid een moeilijk jaar gehad. Moeilijk omdat 2 personen in onze gemeente zijn gedood, en ook 2 personen zijn overleden in het verkeer. Het aantal incidenten huiselijk geweld stijgt nog steeds. Het aantal misdrijven is in Rijssen-Holten  in 2011 iets toegenomen, maar positief daarbij is dat het ophelderingspercentage van misdrijven is gestegen. Het aantal internetaangiften laat de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. Samenwerken doen we dus ook met de brandweer en de politie. Burgernet is er een voorbeeld van, onze inwoners doen daar in grote getale aan mee. Een heeft u zich nog niet opgegeven, dan kan dat ook nu nog. U heeft ook meegewerkt aan een groot veiligheidsonderzoek vanuit de regio. Gelukkig laten cijfers zien dat het in onze gemeente goed wonen en leven is. In ons land wordt de politie komend jaar anders georganiseerd, een nationale politie wordt ingesteld. Burgemeesters houden daarbij wel hun gezag. De samenwerking met de brandweer in Wierden en Hellendoorn krijgt komend jaar verder gestalte. Maar de brandweerkazernes blijven gewoon in Holten en in Rijssen. De vele vrijwilligers die hierbij nodig zijn komen daarom uit de lokale gemeenschap, uit Holten en Rijssen. Dank aan alle vrijwilligers die bij nacht en ontij in de weer zijn voor onze veiligheid.

Dames en heren, het jaar 2012 is begonnen. Met plezier en vertrouwen alleen kom je er niet. Met energie, met passie geven we kleur, elk op onze eigen positie aan de toekomst.  Ik heb in de zomer gevraagd aan jongeren om in beeld te brengen wat zij voor de toekomst bewaard willen zien. Daarvoor zijn 9 inzendingen gedaan, u vindt ze op YouTube onder Mijn Rijssen-Holten.  Een keuze maken was geen eenvoudige opgave! De jury waarin ook 2 journalisten zitting hadden, heeft uiteindelijk de keuze gemaakt. Misschien niet technisch het mooiste filmpje, maar wel een film die dicht bij de vraag bleef: wat spreekt jongeren van nu aan om te bewaren voor de toekomst. De winnaar is geworden: Daniel Mensink uit Rijssen, 12 jaar.

Film het zwembad

Uitreiking IPad.

Ik wens u allen een heel goed 2012!

2 Reacties
  1. tourist zegt

    Burgemeester Hofland is trots op Twente en heeft het over “Twente in de markt zetten” ik snap er niks meer van, in Holten kun je een Sallandse fietsroute volgen maar ook een Twents voetspad, Holten met de Holterberg maakt deel uit van de Sallandse heuvelrug maar ik kan een kop koffie drinken in het Twentse Rjssense Schwarzwald bij hotel restaurant “de Holterberg” sorry maar ik ben even de weg kwijt

  2. tourist zegt

    Burgemeester Hofland is trots op Twente en heeft het over “Twente in de markt zetten” ik snap er niks meer van, in Holten kun je een Sallandse fietsroute volgen maar ook een Twents voetspad, Holten met de Holterberg maakt deel uit van de Sallandse heuvelrug maar ik kan een kop koffie drinken in het Twentse Rjssense Schwarzwald bij hotel restaurant “de Holterberg” sorry maar ik ben even de weg kwijt

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer