Lokale uitvoering sociale werkvoorziening

0

HOLTEN – Gemeenten onderzoeken publiek-private samenwerking voor lokale uitvoering sociale werkvoorziening

De gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn hebben op 16 april ingestemd met de voortgangsrapportage voor de voorbereiding van de lokale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW).  

Daaruit blijkt dat gestreefd wordt naar oprichting van een gezamenlijke arbeidspool-onderneming vanuit lokale werkgevers, de gemeenten en overige partijen. De colleges hebben bovendien kennis genomen van de hoofdlijnen van het sociaal akkoord van het kabinet en de sociale partners. De gevolgen hiervan worden in beeld gebracht en worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over de uittreding uit SOWECO en de lokale uitvoering van de WSW. In afwachting hiervan worden de voorbereidingen voor de lokale uitvoering van de WSW voortgezet.

In december 2012 zijn beide gemeenten gestart met besprekingen met lokale partijen in een platform WSW. Daarbij zijn de werkgeversorganisaties in beide gemeenten betrokken, en daarnaast lokale/regionale  instellingen zoals het ROC-Twente, het re-integratiebedrijf React-Twente, MEE IJsseloevers,  scholengemeenschap Reggesteyn en  stichting de Sterkerij. Verder heeft onderzoek plaatsgevonden naar de  mogelijke  juridische vormen van de uitvoeringsorganisatie  en de aanbestedingsverplichtingen.

Voorkeur voor PPS

Uit deze onderzoeken komt naar voren dat de vorming van een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS)  de voorkeur heeft. Dit kan worden ingevuld door oprichting van een gezamenlijke arbeidspoolorganisatie voor de WSW, gedragen door het lokale bedrijfsleven, de gemeenten en overige betrokken partijen. Deze voorkeur wordt ook gedragen door de partijen die deelnemen in de beide platforms WSW. De uiteindelijke juridische vormgeving hiervan wordt in de komende 2 maanden uitgewerkt, rekening houdend met de gemeentelijke eindverantwoordelijkheid enerzijds, en een zo groot mogelijke participatie van het bedrijfsleven anderzijds.  Bij deze uitwerking worden ook de vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven betrokken.

Start lokale uitvoering WSW per 1 januari 2014

Zoals ook met de omliggende gemeenten  die deelnemen in SOWECO is afgesproken, blijft het streven gericht op start van de lokale uitvoering WSW per 1-1-2014. Om die datum te kunnen halen, is het nodig dat vóór de zomer van 2013 duidelijkheid ontstaat over de financiële effecten van de uittreding. Dit sluit aan bij de door het algemeen bestuur van SOWECO vastgestelde planning. De  onderhandelingen hierover zijn op dit moment in volle gang.

Het vorige week afgesloten sociaal akkoord tussen het kabinet en de sociale partners roept in dit verband wel onverwachte nieuwe vragen op over de ruimte die de gemeenten krijgen voor eigen invulling  van de sociale werkvoorziening.

De colleges hebben daarom als aanvullende opdracht geformuleerd dat de gevolgen van het sociaal akkoord nader in beeld gebracht worden en dat hierover vóór uiterlijk 1 juli 2013 nader wordt gerapporteerd, zodat deze informatie ook betrokken kan worden bij de definitieve besluitvorming over de uittreding uit SOWECO c.q. de lokale uitvoering van de WSW. In beide gemeenten worden de stukken begin mei toegelicht en besproken in de betreffende raadscommissie.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.