Hoog ambitieniveau bij Kadernota

0

Het college presenteert in de nieuwe kadernota de plannen voor de komende 4 jaren. Een dynamisch programma waarin onder meer ruimte gemaakt is voor digitale dienstverlening, onderwijshuisvesting, het zorgloket in het medisch centrum en een zorgloket in het Kulturhus Holten, de Muziekschool en het Kulturhus.

Bij de totstandkoming van de nota is geïnventariseerd welke uitgaven op basis van het collegeprogram nodig zijn om het hoge ambitieniveau in de gemeente te ondersteunen. Resultaat was een overzicht van wensen, verplichtingen en afspraken. Een voorbeeld van de wettelijk verplichte zaken is de Wet Ruimtelijke Ordening. De gemeente is verplicht hieraan mee te werken.

Bij toegezegde afspraken valt te denken aan verplichtingen aan derden of verplichtingen uit veiligheidsoogpunt. Ook hier is in principe geen keuzevrijheid mogelijk.

Wethouder Willem ter Schure van onder meer Financiën, is tevreden over de plannen. ‘Onze gemeente heeft een gezonde positie. Daar zijn we trots op en dat willen we ook zo houden. Daarom willen we ook de financiële buffer die we in de loop van de jaren hebben opgebouwd, handhaven.
Maar er moet natuurlijk ook ruimte komen voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld het zorgloket in het medisch centrum, voor het Kulturhus in Holten. Dat kunnen we niet alleen betalen uit de middelen die we nu ter beschikking hebben. Daarom stellen wij de raad voor om een deel van dit beleid via tariefsverhogingen te dekken.

Enkele aandachtspunten uit de Kadernota:  in lees verder

Onderwijshuisvesting (extra ambitie op het gebied van onderwijshuivesting vraagt om een verhoging ozb van 5%)
De komende jaren investeren we flink in onze onderwijsgebouwen. Dit doen we aan de hand van het meerjarig onderwijs huisvestingsprogramma. In 2009 en verder worden er vooral grote investeringen gedaan voor de realisatie van de nieuwbouw Klim-op, nieuwbouw Holterenk de Kol, verbouw Pius X en uitbreiding Wilhelminaschool.

Actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen als gevolg van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (versnelling van de actualisering en digitalisering vraagt om een verhoging van 1%)
Niet alleen de roep om meer digitale producten, maar ook de wettelijke voorschriften (Wet Wabo) vereisen dat de bestemmingsplannen digitaal worden aangeboden. Vanuit huis kunnen inwoners vervolgens een bestemmingsplan inzien met alle daarachter liggende gegevens.

e-dienstverlening (intensivering e-dienstverlening vraagt om een verhoging ozb van 3%)
Op landelijk niveau is als visie vastgesteld dat de gemeenten in 2015 functioneren als ‘De Poort van de overheid’. Dit perspectief wordt mede betrokken bij de uitwerking van het gemeentelijke dienstverleningsconcept. Hiervoor is onder meer bij de inrichting in de nieuwbouw in Rijssen een aantal maatregelen voorgesteld.

Zorgloket in het medisch centrum en het loket in Kulturhus Holten (dit vraagt om een verhoging ozb van 1,5%)
De gemeente neemt ook deel met een zorgloket in het medisch centrum in Rijssen en in het Kulturhus in Holten. In Rijssen wordt daarmee een uitbreiding van het voorzieningenniveau in de zorg neergezet. In Holten blijft het zorgloket ook nadat het Kulturhus is ingericht, open.

Muziekschool (extra budget op basis van het programma van eisen Muziekschool vraagt om een verhoging ozb van 1,5%)
Op basis van eerdere informatie en het door de raad afgegeven groen licht voor de realisatie van de muziekschool bij het Parkgebouw zijn de benodigde middelen bij deze kadernota geraamd.

Kulturhus (multifunctionele zaal Kulturhus vraagt om een verhoging ozb van 2%)
Het gemeentehuis in Holten wordt een Kulturhus met multifunctionele zaal.

Sport
Het college stelt voor de sporttarieven met 5% te verhogen. Dit vindt zij verantwoord omdat de sporttarieven van de accommodaties in de gemeente regionaal gezien laag zijn.

Toeristen/forensenbelasting
Het college stelt voor om de toeristenbelasting met twee keer 10 cent te verhogen ter versterking van toeristisch-recreatieve voorzieningen. De forensenbelasting gaat in de pas lopen met de ozb-voorstellen.

Begrafenisrechten
Het lijkt gezien de tariefstelling verantwoord het dekkingspercentage van begrafenisrechten met 20% te verhogen.

De ambitieuze plannen zijn niet alleen met de huidige middelen te realiseren. Het college heeft er begrip voor dat de plannen wat extra’s vraagt van de inwoners. Daar komt ook veel voor terug, zowel in Rijssen als in Holten.

Wethouder Willem ter Schure: ‘het college staat helemaal achter de voorliggende plannen. Ook in 2008 behoort onze gemeente wat betreft de ozb tarieven weer tot de laagsten in de regio’ .

De raad beslist op woensdag 16 april over de Kadernota.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.