Gemeente moet 2,5 miljoen bezuinigen

6

HOLTEN – De gemeente moet de komende jaren 2,5 miljoen bezuinigen.

Daardoor ziet het gemeentebestuur zich genoodzaakt tot het nemen van pijnlijke maatregelen. Niettemin is er geld voor kunstgras op De Koerbelt en betere akoestiek in de sporthal ’t Mossink.

Stopzetten van de subsidie aan de Kulturele Raad Rijssen, flink korten op Kulturhus, bibliotheek en Parkgebouw, besparen op onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en acht ambtenaren minder. Een greep uit de waslijst aan bezuinigen die het gemeentebestuur van Rijssen-Holten de komende jaren wil doorvoeren. Dat blijkt uit de gistermiddag gepresenteerde meerjarenbegroting 2012 – 2015. Over deze periode moet de gemeente 2,5 miljoen bezuinigen. Vooral vanwege een lagere uitkering uit het gemeentefonds.

De bezuinigingsoperatie noopt het college van burgemeester en wethouders tot het maken van pijnlijke keuzes. „Keuzes die onze inwoners raken, maar die noodzakelijk en onvermijdelijk zijn”, verklaarde wethouder financiën Jan Ligtenberg bij de presentatie. 
Bron tubantia)

(Persbericht gemeente) Gemeente houdt huishoudboekje ook in roerige tijden op orde

Minder belastingverhoging, wel hogere eigen bijdrages bij gebruik voorzieningen

De economische omstandigheden dwingen de gemeente om haar uitgaven nadrukkelijk onder de loep te nemen. Vooral lagere inkomsten van het Rijk leiden tot een bezuiniging van in totaal 4 miljoen euro (februari 2011). Dit maakt beleidsmatige keuzes noodzakelijk. Keuzes die inwoners op een of andere wijze kunnen raken, maar die noodzakelijk en onvermijdelijk zijn. In 2009 is al gestart met het eerste deel van € 1,5 miljoen. Hiervan is inmiddels een bedrag van
€ 1,25 miljoen gerealiseerd. Het college biedt nu voorstellen aan voor de resterende € 2,5 miljoen.

Gemeentelijke heffingen
Nadrukkelijk is gekeken naar besparingsmogelijkheden om de gemeentelijke tarieven (vooral de riool- en afvalstoffenheffing) te verlagen. Er worden diverse maatregelen voorgesteld die ertoe leiden dat de tarieven 22 euro per huishouden lager uitvallen dan bij ongewijzigd beleid. Het gebruik van voorzieningen wordt in een aantal gevallen iets duurder maar daar staat een lagere gemeentelijke belastingaanslag tegenover.

Locaties blijven open
Wethouder Ligtenberg is pragmatisch: “Rijssen-Holten zou Rijssen-Holten niet zijn als er ondanks deze moeilijke financiële omstandigheden toch niet nog voortvarend is gewerkt. Hierdoor kunnen we garanderen dat de zwembaden, bibliotheken en afvalbrengpunten in beide kernen open blijven. In beide kernen blijft een gemeentelijke loketfunctie in stand”.

Kwetsbare groepen worden ontzien
“De zorg voor mensen die niet mee kunnen komen in de maatschappij blijft hoog in ons vaandel staan”, aldus wethouder J. Ligtenberg. Als gemeente stimuleren en prikkelen we mensen elkaar te (blijven) helpen. Gelukkig hebben we in de bezuinigingen de kwetsbare groepen ontzien, en dat is een pak van mijn hart, vervolgd Ligtenberg. Zo worden er geen inhoudelijke maatregelen getroffen op het gebied van het kwijtscheldingsbeleid, werk en bijstand en Wet maatschappelijke ondersteuning.
Waar gaat de gemeente dan wel op bezuinigen? Dit zit voornamelijk in de volgende programma’s uit de gemeentebegroting, waarbij hierna ingegaan wordt op de grootste:

Zorg en welzijn
Het programma zorg en welzijn is één van de grootste binnen de gemeentebegroting. Binnen dit programma wordt in totaal 8 ton bezuinigd. Het programma bestaat voor een belangrijk deel uit subsidies aan instellingen. Op diverse subsidies is het noodzakelijk kortingen toe te passen. Voorbeelden hiervan zijn: de bibliotheek (€ 130.000,00), muziekonderwijs (€ 38.500,00), het MFC Park en Kulturhus Holten (€ 69.000,00). Daarnaast wordt de ambtelijke formatie op dit terrein met 1 fte teruggebracht.

Wijk- en gebiedsbeheer
Een versobering van het wegenonderhoud vindt plaats en dit levert € 238.000,00 op, het gaat hier dan om externe uitgaven en formatie van de gemeente. De gemeente blijft zorgdragen voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en past daarbij de meest efficiënte en effectieve wijze van werken toe. Sober en veilig blijven hierbij de uitgangspunten.
Het openbaar groen wordt verminderd. Inwoners krijgen meer mogelijkheden om stukken openbaar groen te kopen en samen met nog meer aanpassingen in het openbaar groen levert dit de gemeente circa 2 ton op. Binnen het programma wijk- en gebiedsbeheer bezuinigt de gemeente ruim 6 ton.

Bestuur en organisatie
Er wordt ingezet op verdergaande samenwerking tussen verschillende gemeenten, waardoor besparingen ontstaan. De gemeente brengt het aantal managers terug van 7 naar 6, daarnaast bespaart de gemeente op de rentekosten en er is via diverse maatregelen gekort op de bedrijfsvoering. Dit alles levert een kleine 8 ton aan bezuinigingen op.

Wat wordt nog wel door de gemeente opgepakt?
Door de diverse maatregelen te nemen binnen de bestaande programma’s van de kadernota is er ook ‘oud voor nieuw’ ontstaan. Een voorbeeld hiervan is het onderwijs. Het vorming- en ontwikkelingswerk voor volwassenen wordt grotendeels geschrapt om het huidige niveau van de onderwijshuisvesting op peil te houden. Zo houdt de gemeente rekening met nieuwbouw in Dijkerhoek, uitbreiding van de Johan Frisoschool en groot onderhoud aan diverse scholen. Ook wordt de akoestiek van de sporthal ’t Mossink aangepakt. Verder worden de kunstgrasvelden bij Excelsior ’31 aangelegd waarbij de voorwaarde geldt dat voor deze twee velden Excelsior ’31 een hogere huur gaat betalen voor het gebruik van deze velden. Daarnaast wordt weer een budget van € 40.000,00 voor de investeringsregeling sport gecreëerd.

Inspraakavond
Op maandag 21 maart om 19.30 uur is er in het gemeentehuis een openbare inspraakavond over de bezuinigingen. Verenigingen en instellingen hebben voor deze avond een uitnodiging ontvangen.

Gemeenteraad beslist op 15 april 2011
De Kadernota 2012-2015 met de Strategische Visie wordt op 4 april en 7 april in de raadscommissies besproken. Op vrijdag 15 april 2011 neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de Kadernota 2012-2015 en stelt dan ook de Strategische Visie vast.

Conclusie
In de afgelopen periode heeft de gemeente al haar taken kritisch onderzocht door een heroriëntatie op haar takenpakket uit te voeren. Dit heeft onder andere geresulteerd in een ‘nieuwe’ strategische visie (zie afzonderlijk persbericht) en deze bezuinigingsopdracht. Conclusie is dat steeds meer wordt overgelaten aan de burgers en bedrijven. Van de gemeente mag echter wel worden verwacht dat ze er alles aan doet om ervoor zorg te dragen dat alle inwoners op de een of andere wijze kunnen participeren in de samenleving, zonder dat de gemeente alles zelf uitvoert.

6 Reacties
 1. anita zegt

  Als ze willen bezuinigen moeten ze beginnen met het weg laten van de nieuwjaarsborrel.
  Dat zijn onnodige kosten,Amsterdam is er dit jaar al mee begonnen.

 2. anita zegt

  Als ze willen bezuinigen moeten ze beginnen met het weg laten van de nieuwjaarsborrel.
  Dat zijn onnodige kosten,Amsterdam is er dit jaar al mee begonnen.

 3. OZB zegt

  [i]Gemeentelijke heffingen
  Nadrukkelijk is gekeken naar besparingsmogelijkheden om de gemeentelijke tarieven (vooral de riool- en afvalstoffenheffing) te verlagen. Er worden diverse maatregelen voorgesteld die ertoe leiden dat de tarieven 22 euro per huishouden lager uitvallen dan bij ongewijzigd beleid. Het gebruik van voorzieningen wordt in een aantal gevallen iets duurder maar daar staat een lagere gemeentelijke belastingaanslag tegenover.[/i]

  [b]Deze alinea is niet te rijmen met de gemiddelde OZB-verhoging van 25% voor bewoners van het buitengebied. Ik hoor of lees hier zeer weinig over. Hoe zit dit in elkaar?[/b]

 4. OZB zegt

  [i]Gemeentelijke heffingen
  Nadrukkelijk is gekeken naar besparingsmogelijkheden om de gemeentelijke tarieven (vooral de riool- en afvalstoffenheffing) te verlagen. Er worden diverse maatregelen voorgesteld die ertoe leiden dat de tarieven 22 euro per huishouden lager uitvallen dan bij ongewijzigd beleid. Het gebruik van voorzieningen wordt in een aantal gevallen iets duurder maar daar staat een lagere gemeentelijke belastingaanslag tegenover.[/i]

  [b]Deze alinea is niet te rijmen met de gemiddelde OZB-verhoging van 25% voor bewoners van het buitengebied. Ik hoor of lees hier zeer weinig over. Hoe zit dit in elkaar?[/b]

 5. snelste zegt

  Bewoners in het buitengebied hebben al jaren te weinig betaald.
  Hun huizen zijn nu eindelijk eens goed getaxeerd

 6. snelste zegt

  Bewoners in het buitengebied hebben al jaren te weinig betaald.
  Hun huizen zijn nu eindelijk eens goed getaxeerd

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.