Gemeente maakt meer woningen geschikt voor ouderen

0

RIJSSEN-HOLTEN – Provincie en gemeente maken nieuwe afspraken over woningbouw

Gedeputeerde Ineke Bakker van de provincie Overijssel en wethouder Jan Ligtenberg van de gemeente Rijssen- Holten zetten op 6 juli hun handtekening onder gewijzigde afspraken Wonen voor de periode tot 2015. Doel van de afspraak is de woonkwaliteit en het woonplezier van de inwoners te vergroten.

In 2010 heeft de provincie met de gemeenten afspraken gemaakt voor het woningbouwprogramma tot 2015. In het licht van de huidige woningmarkt worden de afspraken over woningbouw en andere maatregelen geactualiseerd. Gemiddeld worden in 2010-1015 in Overijssel 30 pct. minder gebouwd dan in 2010, bezien vanuit de huidige stand van de woningmarkt. Dat geldt niet voor de gemeente Rijssen-Holten.

De gemeente Rijssen-Holten heeft het in 2010 afgesproken woningbouwprogramma gerealiseerd en de verwachting is dat dit ook voor de komende jaren geldt. Afgesproken was dat de gemeente zou bouwen voor de lokale behoefte, bij een negatief migratiesaldo. Dat is gebeurd. Ruim 90 % is voor lokale behoefte gebouwd en het migratiesaldo is over 2010 en 2011:  min 20. Op dit moment is de ontwikkeling van de locatie de Kol in Holten in volle gang. Daarnaast wordt op diverse locaties in Rijssen woningbouw ontwikkeld. In de komende jaren wordt meer gesloopt en vernieuwd, met name betreft dit het geschikt maken van woningen voor de doelgroep ouderen.

Energie en Duurzaamheid

De afspraak met de gemeente Rijssen-Holten dat minimaal 50% van de huurvoorraad van de corporatiewoningen minimaal naar label B dient te worden teruggebracht is gewijzigd. Provincie en gemeenten gaan nu uit van verbetering met minimaal 2 labelsprongen. Bij omvangrijke projecten en extra inspanning naar label B of A kan de provincie dit stimuleren vanuit het energiefonds.

Aanpak particuliere voorraad: Rijssen -Holten heeft een subsidieregeling ingesteld om de aanpak van de particuliere voorraad te stimuleren. De provincie stelt haar Duurzaamheidsfonds (SvN) open voor leningen en premies aan particulieren.

Verder beschikt de gemeente over een energieloket waar particulieren advies kunnen inwinnen over energie- en duurzaamheidsmaatregelen aan de woning. Hiervoor heeft Rijssen-Holten een provinciale bijdrage ontvangen van € 77.750, -. Het loket loopt goed. De provincie verstrekt nog een keer max. € 80.000, – als de gemeente het loket uitbreidt met activiteiten in buurt en/of wijk, in afstemming met het lokale bedrijfsleven. De gemeente Rijssen-Holten dient dan ook zelf te investeren.

Wonen, welzijn en zorg

De afspraak dat minimaal 50% van de inwoners per 1 januari 2015 in een woonservicegebied woont, is niet gewijzigd, De gemeente heeft een visie over wonen, zorg en welzijn vastgesteld en een uitvoeringsprogramma met concrete projecten. Voor de uitvoering heeft de gemeente van de provincie een subsidie van € 500.000, – ontvangen. De gemeente investeert in: coördinatie vrijwilligers, aanpassen van inlooppunten, veilige woonomgeving, fysieke investeringen.

CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap)

Mensen die samen willen bouwen kunnen op ondersteuning van de gemeente en subsidie van de provincie rekenen. De gemeente staat open voor een mogelijk project op de locatie de Kol in Holten. In de toekomst zijn er mogelijkheden voor collectief particulier opdrachtgeverschap op een nog te ontwikkelen locatie Opbroek in Rijssen.

Ambities

“De ambitie van de provincie is: een passende woning voor iedereen en een effectieve regionale woningmarkt, waarin gemeenten samenwerken”, aldus gedeputeerde Ineke Bakker. “Daarvoor zijn provincie en gemeenten samen verantwoordelijk.”

In het Hoofdlijnenakkoord “De Kracht van Overijssel” zet de provincie in op kwaliteit.

“De ambitie van de gemeente is: versterken van kwaliteit van woonomgeving en woonkwaliteit. Belangrijk aspect daarbij is het proces van de stedelijke vernieuwing, de kwaliteitsslag bij woonzorgcomplexen en het realiseren van woonservicezones voor oudere inwoners”, aldus wethouder Jan Ligtenberg. “Binnen de regionale woningmarkt kenmerkt Rijssen zich door een specifiek demografisch profiel en dat vraagt bij het regionale overleg om een stukje maatwerk”.

Stimulans

Om gemeenten te stimuleren de woonkwaliteit verder te verbeteren, stelt de provincie in totaal 60 miljoen euro beschikbaar, in de vorm van subsidies en leningen, waaronder de populaire Starterslening. Het geld van de provincie fungeert vaak als vliegwiel om gemeentelijke projecten van de grond te krijgen of een zetje mee te geven. Waar dat mogelijk is, realiseren de gemeenten de prestaties samen met partners zoals woningbouwcorporaties en andere marktpartijen en natuurlijk de inwoners zelf.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.