GB en Kadernota 2013-2016

0

HOLTEN – Voor ons ligt de kadernota 2013-2016, die wederom afgestemd is op de sombere landelijke economische voorspellingen.

Net als in de voorgaande kadernota is ook nu weer het credo “sober en doelmatig” en is er weinig ruimte voor het opvoeren van nieuw beleid. We zitten met het uitvoeren van de reeds ingezette bezuinigingen redelijk op schema, maar gelet op het ongewisse Rijksbeleid, waarbij verdere bezuinigingen zijn aangekondigd, zullen we de financiële vinger aan de pols moeten houden. Zoals in de kadernota is aangegeven hebben we te maken met een verwachte lagere uitkering uit het gemeentefonds van 1,1 miljoen. Rekening houdend met een risicobuffer van ca. 7 ton blijft er een structureel tekort over van 4 ton (4 honderd duizend euro!)

Het college heeft gepoogd enige richting te geven hoe we dit structurele tekort zouden kunnen dekken.

Heffingen en belastingen
Gemeentebelang zoekt de dekking van het tekort niet in het automatisch verhogen van de lokale lasten voor burgers en bedrijven. Dit is voor ons geen begaanbare weg. Zo dient een lagere rioolheffing rechtstreeks aan de burgers te worden teruggegeven en niet te worden vereffend met een extra verhoging van de OZB.  Ook het gemak en het automatisme waarmee legeskosten worden verhoogd is voor ons niet bespreekbaar, kijk eerst eens kritisch naar de eigen organisatiekosten.

Nieuw beleid
Gemeentebelang kiest niet voor een beleidsarme kadernota. Voor het komend begrotingsjaar hebben wij toch een aantal wensen die we gerealiseerd willen zien. Wij komen daar middels enkele in te dienen en/of te steunen moties op terug. Daarnaast zijn we van mening dat lopende projecten zoals uitvoering LTVV en VSP, woningbouwplannen ’t Opbroek en de Kol, herinrichting Holten centrum, brandveiligheid de Borkeld en het fietspadennetwerk, gestaag en voortvarend moeten worden uitgevoerd.

Risicobuffer
Bij de ingezette bezuinigingen is een risicobuffer opgenomen van 2 ton. Gelet op de inmiddels gerealiseerde bezuinigingen lijkt ons een halvering van deze buffer alleszins verantwoord.

Verkeersplannen
Blijkens informatie van het college zijn er voor de uitvoering van het LTVV ruim voldoende middelen beschikbaar. Gemeentebelang is van mening dat er uit de reserve LTVV, 1 miljoen ter dekking kan worden aangewend, zonder dat uitvoering van het verkeerstructuurplan in gevaar komt.

Weerstandsvermogen
Ook de fractie van Gemeentebelang wenst een solide financieel beleid te voeren. Als we onze huidige financiële reserves, welke inmiddels ca. 18 miljoen bedragen afzetten tegen de geïnventariseerde risico’s, dan vinden wij het alleszins verantwoord om de dekking van het tekort deels uit de reserves te halen.

Bovendien zijn wij van mening dat de reservering voor een parkeergarage in plan Tusveld ad 1 miljoen, ongedaan moet worden gemaakt. Want, wie gaat er in deze economische moeilijke tijd nog 1 miljoen bijdragen in een ondergrondse parkeervoorziening voor, let wel 5 extra parkeerplaatsen!

Gemeentebelang staat voor beleid waarbij alle inwoners mee kunnen blijven doen aan het maatschappelijk verkeer. Daarnaast willen we bedrijven faciliteren om zich voldoende te kunnen ontwikkelen. Hierbij hoort een op service gerichte ambtelijke organisatie zowel voor onze inwoners als genoemd bedrijfsleven. We zien kansen in de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking met onze buurgemeenten.

Een punt van zorg hebben wij over de het aantal juridische procedures, welke wij het afgelopen jaar hebben verloren en vergunningen die van rechtswege zijn verleend. Misschien dat genoemde ambtelijke samenwerking met buurgemeenten hier een oplossing in kan bieden.

Naast de lopende projecten staan we voor grote uitdagingen op het gebied van de transitie jeugdzorg, de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen en het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling SOWECO. Allemaal zaken die over mensen gaan en dus met de grootste zorg moeten worden uitgevoerd.

En dit alles op een financieel verantwoorde wijze.

Holtens weekoverzicht
Abonneer je op ons weekoverzicht en ontvang het laatste nieuws elke zaterdag rechtstreeks in je inbox
Je kunt uiteraard altijd weer afmelden!

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer