Gait hef het goold (7)

0

Ôôld Mieneke is buut’n zichzelf van gekkighèid. Zie krèèit alle kàànt’n uut en det vuurspelt neet völle goods. Het liekt wal ôôle versjes uut de oertied. Zie drèèit zich noar het west’n woer de zunne ôôndergeet en gilt uut alle mach, “Wilgeman, wier heb ik e wunn’n. Noe wèèj’ wiet er het starkste is. Ie dach’n dat Gait neet vuur de biele zôl goan, noh hij lig hier zô slap as ne wasseldook an miene veute. Woenneer dooj’ is wat trugge, ik heur of zee oe nôôit en ôk noe zwieg ie as het graf. Hier lig Gait uut ’n Vlishook. Iedere wekke zal e biej miej kômm’n en ie stoat er biej te kiek’n en könt er niks an doon. Heurj’ det Wilgenman.” De Iesselreus zwig, hij wèèt det e machtelôôs steet, teminste noe nog… De hekse tiert vedan, “Männ’n zal der wier een slachtoffer weer. Àmoal zölt ze an miej verpicht weer. Gen eene zal der nog noar oe lustern, ie, koning van de stumpers.” Wier klinkt die akelige hôôgschelle kreet’n veer oaver de flàànk’n van ’n Hoolterbarg. Wilgenman blif zwieg’n en Ôôld Mieneke wördt hoe langer hoe helger. Zie röp alle witte wieve op um het gevech met de Wilgenman an te goan. “Witte wieve loat al die stumpers diet neet met komt noar de heks’nkoel’n zich krom wark’n op de de schroale grôônd, tut det ze der van armood dôôd biej neer valt. Loat de Wilgenman mà regeer’n oaver disse zielepeutjes.” Ôônze Wilgenman, de grôôte wieze reus van de Iessel löt zich neet heur’n. Ôôld Mieneke balt de vuuste en dàànst vedan met het schoem op de lipp’n. Hèèle sliert’n daalt er neer op Gait den ter nog altied lig as duur de bliksem e tröff’n. Pas ’n volgenden männ’n as de zunne hôôge an de loch steet wördt e wakker. Hij barst van de koppiene. Oaverà hef e deepe wôônd’n, gèèter zô grôôt, doar past wal een ei in. Het is net of e vôch’n hef met ne weerwolf, mà het goold lig kloar. Met völle piene en meuite stapelt e alles op ’n nekk’n en zô kump e uutgemargeld biej de vaa van Golida. Den is hatstekke bliej. “Ie hebt het goold en noe kriej’ alle geluk van de wereld. Golida kan noe oene vrouwe word’n. Oaver a-daage hôôle wiej de brulfte. Alle riekdom uut de buurte zal der biej weer. Pauw’n en kapoen’n zölt boam’n het vèur word’n e rèusterd en de beste spölleman uut de veere umstreek’n zal vuur muziek zörg’n.” “Is ter dan niks wat mien nog ploag’n zal, noe ‘k het goold hebbe?” vrög Gait met schrik in de hoed. “Proat er miej neet van” Golida’zien vaa kik verwèèsd um zich hen, as ééne dent oaverà gefluster heurt. “Hef Ôôld Mieneke oe hèèmoa gen eis’n e stelt?, vrög e stillekes. Dan kump het hôôge woord biej Gait ter uut. “Iedere wekke mö’k eur wier opzeuk’n. (Wordt vervolgd)

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.