Conceptbegroting 2013 in evenwicht

0

Ruim miljoen extra korting opgevangen en lagere belastingaanslag

Op 22 juni 2012 heeft de raad besluiten genomen over de kaders voor de begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016. De verwachte extra kortingen van het rijk van ruim € 1 miljoen zijn in juni bevestigd in de Junicirculaire van het gemeentefonds. Er is rekening gehouden met bezuinigingen tot ruim € 4,2 miljoen in de jaren 2010-2015. Hiervan is inmiddels bijna € 3,2 miljoen gerealiseerd. De realisatie van de bezuinigingen gaat daarmee iets sneller dan gepland.

Het college biedt nu de uitgewerkte begroting 2013 aan de raad aan. Behandeling is gepland op 9 november 2012.

Financieel perspectief
Het financieel perspectief is sinds de kadernota niet gewijzigd. De gemeentebegroting is voor zowel 2013 als de jaren 2014-2016 structureel en incidenteel sluitend.
 
Over de mogelijke inzet van reserves ontvangt de gemeenteraad een advies van het audit comité. Dit advies wordt in samenspraak met de accountant opgesteld. Definitieve besluitvorming hierover vindt plaats bij de begrotingsbehandeling.

In het perspectief is nog geen rekening gehouden met verdere kortingen om de rijksbegroting op termijn sluitend te maken. Bedragen van 20 tot 25 miljard euro euro worden daar macro genoemd. Wij schatten in dat het effect voor onze gemeente aanzienlijk is. Verdere lokale bezuinigingen zullen dan onafwendbaar zijn.
Gemeentelijke heffingen

De ontwikkeling van de belangrijkste tarieven geeft het volgende beeld.
De rioolheffing voor 2013 is gebaseerd op het nieuwe verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan. Het tarief wordt verlaagd van € 242,40 naar € 224,00.
De afvalstoffenheffing wordt zoals gebruikelijk kostendekkend geraamd. Het tarief voor eenpersoonshuishoudens wordt verhoogd met € 1 tot € 160 en het tarief voor meerpersoonshuishoudens wordt met € 1 verhoogd tot € 219. De omvang van de egalisatiereserve afval maakt het mogelijk aan eenpersoonshuishoudens eenmalig € 24 en aan meerpersoonshuishoudens eenmalig € 32 terug te geven.
De marktgelden hoeven dit jaar niet te worden verhoogd.
De tarieven voor de toeristenbelasting worden in 2013 verhoogd van € 1,00 tot € 1,05 per overnachting.
De tarieven voor hondenbelasting worden verlaagd. Het tarief voor een 1e hond wordt aangepast van € 44 naar € 38. Voor 2e en volgende honden gaat het tarief van € 66 naar € 57.
De lijkbezorgingsrechten worden conform meerjarige afspraak in 2013 naast de inflatiecorrectie van 3,4% met 5% extra verhoogd. Daarnaast worden de tarieven met 25,6% extra verhoogd als gevolg van de uitbreiding van de begraafplaats zoals besloten bij de vaststelling van de begroting 2010 (€ 90.000). De totale tariefaanpassing bedraagt daarmee circa 34%.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer