College legt conceptbegroting 2016 voor aan de raad

HOLTEN – De gemeenteraad heeft op 26 juni 2015 de Kadernota 2016-2019 vastgesteld. Dit besluit is verwerkt in de (concept)programmabegroting voor het jaar 2016, die het college nu aan de raad voorlegt. Op 13 november 2015 behandelt de raad deze begroting tijdens de jaarlijkse begrotingsvergadering.

De belangrijkste veranderingen zijn de verlagingen van diverse belastingen en heffingen. De gemiddelde inwoner in onze gemeente is in 2016 € 19 minder kwijt aan gemeentelijke heffingen. Een daling ten opzichte van 2015 met 3,0%. Zo wordt de afvalstoffenheffing verlaagd en wordt een eenmalige korting verleend. Ook wordt de rioolheffing verlaagd, net als de hondenbelasting. Met dit laatste voldoet het college aan de vraag van de raad om kostendekkende tarieven te hanteren rond hondenbelasting. Tegenover deze verlagingen staat een verhoging van de ozb.

Wethouder Beens: “Het is prettig te constateren dat de begroting voor de komende jaren zowel structureel als incidenteel in evenwicht is. Er zijn lastenverlichtingen mogelijk, net als investeringen. In de huidige tijd toch een goed resultaat om te behalen”.

De overige afspraken die in de Kadernota zijn vastgelegd, zijn meegenomen in de uitwerking van de begroting 2016. Hierbij gaat het onder andere om: het realiseren van drinkwaterpunten in de centra van Rijssen en Holten, het verlagen van de bezuiniging op sport, het reserveren van gelden voor een nieuw binnenbad in Rijssen, het beschikbaar stellen van extra middelen om wegen na rioolvervanging duurzaam veilig in te richten en het doen van onderzoek naar de veiligheid van kruispunten in het buitengebied. Voor de komende 4 jaar is circa € 8 miljoen gepland voor deze en andere investeringen.

Reacties zijn gesloten.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer