voor Holten, door Holten

Bouwend Rijssen en CDA Rijssen-Holten: “Het is één voor twaalf”

0

HOLTEN – Het CDA Rijssen-Holten organiseert dit jaar een aantal thema bijeenkomsten over actuele onderwerpen.

Voor deze bijeenkomsten worden o.a. deskundigen uit het betreffende werkveld uitgenodigd en betrokken inwoners.

De uitkomsten worden gebruikt bij de opstelling van het concept verkiezingsprogramma 2014 – 2018 en bij de bepaling van fractiestandpunten over raadsvoorstellen die over deze thema’s gaan. Het Deltaplan is zo’n voorbeeld.

Tijdens de rondetafelbijeenkomst over de Stimulering van de Bouw,  op 20 maart jl

. , in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de bouwwereld, bankensector ,  woningcorporaties , bestuur en fractie CDA Rijssen – Holten is duidelijk naar voren gekomen dat de nood echt hoog is in de bouw. Alleen door alle krachten te bundelen kan het tij worden gekeerd. Snel handelen is noodzaak.

Dick Verhoeven, voormalig burgemeester van Holten en thans directeur van Bramer Beheer en Exploitatie Maatschappij uit Vriezenveen hield een boeiende presentatie met de toepasselijke titel “Gemeentelijk Grondbedrijf van Melkkoe naar Plofkip”. Hierbij zette Verhoeven duidelijk uiteen hoe de malaise in de bouw er nu voorstaat en welke oplossingen hij voor ogen heeft. De gemeente kan hierbij helpen door bijv. de grondprijzen te verlagen, stimuleringsmaatregelen te creëren en regelgeving aan te passen. Naast maatregelen op lokaal niveau moet de steun vooral ook uit Den Haag komen en hij roept de partijen op hiertoe flink aan de bel te trekken.

Vanuit de bouwwereld waren Hans ter Steege, directeur van Ter Steege Holding en directeur Henk Bijl van Roosdom Tijhuis Planontwikkeling aanwezig. Hun missie is vooral om de markt weer in beweging te krijgen en dat het vertrouwen terugkomt.  Duidelijk is wel dat haast geboden is om erger te voorkomen en zij moedigen ook aan om zo snel mogelijk het Deltaplan van de Gemeente Rijssen-Holten te starten. Belangrijk vinden zijn om die elementen van het Deltaplan die concreet werk opleveren, met voorrang te starten.

Vanuit de woningcorporaties waren Jan van der Spek, directeur van de  Woningstichting De Goede Woning, en Henk Rietberg als CDA-lid .  Zij pleiten vooral voor meer en effectievere samenwerking tussen de gemeente, woningbouwcorporaties en bouwbedrijven. Benadrukt werd dat er prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties moeten komen. Ook werd het idee ingebracht om, voor Rijssen-Holten compleet nieuw, grond op erfpachtsbasis te verkopen. Dit idee welke ook in het Deltaplan is opgenomen wordt door alle partijen enthousiast begroet.  
De behoefte aan sociale huurwoningen in Rijssen-Holten is groot en Van der  Spek zegt dat er tot 2025 nog 400 huurwoningen nodig zijn in Rijssen-Holten, een marktonderzoek loopt momenteel nog. De  woningcorporatie wil deze woningen graag realiseren, maar is door alle overheidsmaatregelen genoodzaakt om op dit moment de investeringen op een lager pitje te zetten. Via het Deltaplan kan de gemeente hierbij ondersteuning bieden.

Commercieel directeur Frits Mulder van de  Rabobank uitte zijn zorg over de nieuwe “Blok” lening en is van mening dat de markt op dit moment zoekende is naar een nieuw evenwicht. Daarbij is vertrouwen essentieel wat onder andere verbeterd kan worden middels (uitbreiding van) startersleningen. Wel zegt hij stellig dat ondanks verscherpte voorwaarden de Rabobank Rijssen – Enter nog steeds bereid is tot hypotheekverstrekking. De praktijk leert dat het maximaal te lenen bedrag niet zozeer afwijkt van het verleden, maar dat de nettomaandlasten wel hoger zijn dan voorheen door de van rijkswege aangepaste hypotheekvormen.

Aan het eind van de  avond vraagt fractievoorzitter Isa Kahraman van het CDA Rijssen-Holten of de Gemeente Rijssen-Holten nog wel een actieve grondpolitiek moet voeren door zelf gronden te verwerven.  Ook hier komt duidelijk naar voren dat wanneer de markt haar werk goed doet en de gemeente op de goede manier de regie voert en duidelijke kaders schept er veel mogelijk is. Sleutelwoord is ook hier: Samenwerking.  Die samenwerking zou gestalte kunnen krijgen als de gemeente haar beleid voortzet om zorg te dragen voor de financieringen in de grondontwikkeling waar uiteraard tegenover staan de nodige zekerheden van de kant van de marktpartijen richting gemeente.Het verkrijgen van financieringen in de huidige markt is immers een groot obstakel voor de private partijen om voortvarend de ontwikkeling te starten. Uitgangspunt hierbij is dat de risico’s in de grondexploitatie voor de gemeente op een verantwoord niveau komen.

Hopelijk biedt het Deltaplan van de  Gemeente Rijssen-Holten net op tijd een stukje houvast voor bouwend Rijssen-Holten en geeft het impulsen aan anderen om  er ook de schouders onder te zetten en een vuist richting “Den Haag “ te maken. Cruciaal voor de bouwsector is de algehele stimulering door de regering van de economie en de financiering. De werkgelegenheid in deze sector, die zo belangrijk is voor Rijssen – Holten, is hier voor een grote mate afhankelijk van.

WAARDEER JE DIT ARTIKEL?

Deel dit artikel dan met je vrienden!
Wanneer je actief deelt zul je dit bericht minder vaak zien!
close-link