Portefeuilleverdeling nieuwe college bekend

2

HOLTEN – Maandag 28 april 2014 is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders bekend geworden.  

De portefeuilleverdeling is op hoofdlijnen als volgt:

 Arco Hofland (burgemeester):

Algemene coördinatie                        

 • Bestuurlijke coördinatie en representatie
 • Raad en raadscommissie
 • Coördinatie regiozaken
 • Strategische visie
 • Internationale contacten

Inwoners, Organisatie en

 • Communicatie en burgerzaken

Bestuur

 • Wijkavonden, wijkpanels
 • dienstverleningsconcept

Economische zaken

 • Economische zaken (duo met wethouder Wolterink)
 • horecabeleid

Wonen, Recreëren en

 • Integrale veiligheid

Veiligheid

 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Openbare orde en externe veiligheid
  
 • Externe veiligheid

Ben Beens (wethouder):

Samen Zorgen                                  

 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Decentralisatie AWBZ
 • Volksgezondheid en ouderenzorg

Cultuur

 • Bibliotheek en muziekonderwijs
 • Vormingswerk/ontwikkeling

Financiën

 • Budgetcyclus, planning en control, begroting/financieel beleid
 • belastingen
 • Contactpersoon externe deelnemingen

Roland Cornelissen (wethouder):

Inwoners, organisatie en                    

 • e-dienstverlening

bestuur

 • informatisering

Cultuur, Sport, Welzijn

 • minderheden
 • Maatschappelijk werk en maatschappelijke dienstverlening
 • Ontwikkelingssamenwerking,
 • vrijwilligersbeleid

sport

 • Netwerkplan sport, breedtesport
 • Sportraad, sportaccommodaties

cultuur

 • Culturele activiteiten
 • Oudheidkunde en musea

Wonen, Recreëren en

 • Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen

Veiligheid

 • Stadsvernieuwing, volkshuisvesting
 
 • Monumenten, grondbedrijf
 • Projecten De Kol en Het Opbroek
 • Recreatie en toerisme
 • Platteland, beleid vrijkomende agrarische bebouwing
 • Structuurplannen en gebiedsvisie

Omgevingsvergunningen

 • (WABO)

Ben Wolterink (wethouder):

Onderwijs en educatie                        

 • Onderwijshuisvesting, leerplicht
 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid

Jeugd

 • Jeugd inclusief Centrum Jeugd en Gezin
 • Decentralisatiejeugdzorg, kinderopvang

Ondernemen en Werk

 • Economische zaken (duo met burgemeester Hofland)
 • Industrieterreinen, detailhandel, markt- en middenstandszaken
 • grondbeleid

Werk en bijstand

 • WWB, kwijtschelding, terugvordering
 • Decentralisatie participatiewet, WSW/Soweco

Jan Aanstoot (wethouder):

Verkeer en vervoer                            

 • Projecten LTVV en VSP
 • Openbaar vervoer, parkeerbeleid
Wijken
 • Wijk- en gebiedsbeheer, beheer openbare ruimte
 • Uitvoerende verkeersactiviteiten en verkeersveiligheid
 • Milieu/natuur (uitvoeringsmaatregelen)
 • Afval, riool/water
 • Begraafplaatsen
 • Volkstuinen, gemeentelijke gronden en terreinen

Milieu

 • milieubeleid
 • dierenwelzijn

Handhaving

 • Bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, milieu,
 • Gebruik openbare ruimte (privaatrecht)
 • RUD

Project Brandveiligheid De Borkeld

Gemeentelijk Vastgoedbeheer

2 Reacties
 1. ab hofhuis zegt

  hebben we maar 2 collegeleden?

 2. admin zegt

  Ab je hebt gelijk! De lijst is nu wel compleet…

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer