voor Holten, door Holten

Portefeuilleverdeling nieuwe college bekend

2

HOLTEN – Maandag 28 april 2014 is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders bekend geworden.  

De portefeuilleverdeling is op hoofdlijnen als volgt:

 Arco Hofland (burgemeester):

Algemene coördinatie                        

 • Bestuurlijke coördinatie en representatie
 • Raad en raadscommissie
 • Coördinatie regiozaken
 • Strategische visie
 • Internationale contacten

Inwoners, Organisatie en

 • Communicatie en burgerzaken

Bestuur

 • Wijkavonden, wijkpanels
 • dienstverleningsconcept

Economische zaken

 • Economische zaken (duo met wethouder Wolterink)
 • horecabeleid

Wonen, Recreëren en

 • Integrale veiligheid

Veiligheid

 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Openbare orde en externe veiligheid
  
 • Externe veiligheid

Ben Beens (wethouder):

Samen Zorgen                                  

 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Decentralisatie AWBZ
 • Volksgezondheid en ouderenzorg

Cultuur

 • Bibliotheek en muziekonderwijs
 • Vormingswerk/ontwikkeling

Financiën

 • Budgetcyclus, planning en control, begroting/financieel beleid
 • belastingen
 • Contactpersoon externe deelnemingen

Roland Cornelissen (wethouder):

Inwoners, organisatie en                    

 • e-dienstverlening

bestuur

 • informatisering

Cultuur, Sport, Welzijn

 • minderheden
 • Maatschappelijk werk en maatschappelijke dienstverlening
 • Ontwikkelingssamenwerking,
 • vrijwilligersbeleid

sport

 • Netwerkplan sport, breedtesport
 • Sportraad, sportaccommodaties

cultuur

 • Culturele activiteiten
 • Oudheidkunde en musea

Wonen, Recreëren en

 • Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen

Veiligheid

 • Stadsvernieuwing, volkshuisvesting
 
 • Monumenten, grondbedrijf
 • Projecten De Kol en Het Opbroek
 • Recreatie en toerisme
 • Platteland, beleid vrijkomende agrarische bebouwing
 • Structuurplannen en gebiedsvisie

Omgevingsvergunningen

 • (WABO)

Ben Wolterink (wethouder):

Onderwijs en educatie                        

 • Onderwijshuisvesting, leerplicht
 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid

Jeugd

 • Jeugd inclusief Centrum Jeugd en Gezin
 • Decentralisatiejeugdzorg, kinderopvang

Ondernemen en Werk

 • Economische zaken (duo met burgemeester Hofland)
 • Industrieterreinen, detailhandel, markt- en middenstandszaken
 • grondbeleid

Werk en bijstand

 • WWB, kwijtschelding, terugvordering
 • Decentralisatie participatiewet, WSW/Soweco

Jan Aanstoot (wethouder):

Verkeer en vervoer                            

 • Projecten LTVV en VSP
 • Openbaar vervoer, parkeerbeleid
Wijken
 • Wijk- en gebiedsbeheer, beheer openbare ruimte
 • Uitvoerende verkeersactiviteiten en verkeersveiligheid
 • Milieu/natuur (uitvoeringsmaatregelen)
 • Afval, riool/water
 • Begraafplaatsen
 • Volkstuinen, gemeentelijke gronden en terreinen

Milieu

 • milieubeleid
 • dierenwelzijn

Handhaving

 • Bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, milieu,
 • Gebruik openbare ruimte (privaatrecht)
 • RUD

Project Brandveiligheid De Borkeld

Gemeentelijk Vastgoedbeheer

 • ab hofhuis

  hebben we maar 2 collegeleden?

 • admin

  Ab je hebt gelijk! De lijst is nu wel compleet…

WAARDEER JE DIT ARTIKEL?

Deel dit artikel dan met je vrienden!
Wanneer je actief deelt zul je dit bericht minder vaak zien!
close-link