Ondernemers Holten van start met veilig ondernemen

HOLTEN – In Holten is bij de winkeliers een groot enthousiasme voor het keurmerk Veilig Ondernemen. 85% van de winkeliers heeft zich aangemeld voor het startpakket. Dit gratis startpakket wordt beschikbaar gesteld door de Rabobank Holten. De Holtense Handels Vereniging neemt namens de deelnemende winkeliers op woensdag 26 augustus om 10.00 uur de eerste ster in ontvangst. De basis van de samenwerking, het convenant, wordt door de alle partijen ondertekend.

In de tweede helft van 2008 heeft de gemeente Rijssen-Holten, samen met het bestuur van de Holtense Handelsvereniging, politie, brandweer en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (hierna te noemen HBD), de eerste stappen gezet voor een veiliger en prettiger winkelklimaat in Holten. Zo hebben genoemde partijen (op basis van een eerder gehouden uitgebreide veiligheidsanalyse) uitgesproken de veiligheid en leefbaarheid in het winkelcentrum via de methode Keurmerk Veilig Ondernemen verder vorm te willen geven mits 60% van de winkeliers in Holten bereid waren deel te nemen aan dit keurmerk.

Inmiddels heeft 85% van de 55 winkeliers in Holten zich via een startpakket aangemeld voor het keurmerk en is vervolgens een conceptwerkplan en conceptconvenant opgesteld. Beide documenten zijn afgestemd met en akkoord bevonden door deelnemende/relevante partijen. Hiermee zijn voor het winkelgebied Holten de eerste stappen naar een officiële status voor dit keurmerk gezet. Inmiddels heeft de gemeente met het werkplan ingestemd en is afgelopen juni (2009) door het KIWA een audit uitgevoerd. Het KVO-w in Holten wordt nu op 26 augustus door deelnemende partijen officieel bekrachtigd door ondertekening van het convenant. Convenantspartijen krijgen van het HBD de eerste ster voor Holten uitgereikt. Daarnaast wordt namens het Centrum voor Criminaliteitpreventie en Veiligheid het certificaat (basis samenwerking) aan partijen uitgereikt.

Achtergrondinformatie
a. Convenant
Met het opstellen en ondertekenen van het convenant spreken de convenantpartijen (onder andere) gezamenlijk af dat zij:
1. het wenselijk achten in aanmerking te komen voor het keurmerk KVO-W;
2. over een periode van vijf jaar structureel gaan samenwerken om de veiligheid en leefbaarheid van personen, winkels, bedrijven/ondernemingen in het centrum van Holten te bevorderen;
3. bereid zijn, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid wederzijdse inspanningsverplichtingen (genoemd in het werkplan) aan te gaan;
4. een pakket aan veiligheidsmaatregelen samenstellen en implementeren, zoals opgenomen in een werkplan;
5. voor certificering een aanvraag indienen bij de daartoe bevoegde instantie (KIWA).

b. werkplan
In het werkplan staan de concrete activiteiten (inspanningen) en doelstellingen die de contactpartijen binnen hun samenwerkingsverband op zich nemen, te weten:
* de gemeente vervult de regierol van het project en draagt zorg voor een structureel overleg tussen deelnemende partijen. Verder beziet de gemeente binnen het werkplan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast organiseert en bekostigd de gemeente trainingen waarin winkeliers leren hoe om te gaan met agressieve klanten en winkeldiefstal. Verder stelt de gemeente speciaal voor deelnemende winkeliers een telefoonlijn open voor eventuele klachten of opmerkingen.
* de politie maakt met winkeliers afspraken over de aangifte en meldingsbereidheid van winkeliers. Verder maakt politie met winkeliers afspraken hoe in de praktijk te handelen bij winkeldiefstal en hoe de pakkans van daders te vergroten (stimuleren van aangiftebereidheid, winkeltelefoon en toepassing collectief winkelverbod) Verder maakt de politie afspraken over toezicht in de openbare ruimte.
* van brandweer krijgen winkeliers brandveiligheid tips aangereikt en kunnen zij kosteloos en op vrijwillige basis gebruik maken van een brandveiligheidinspectie (bijv. vluchtroutes, juiste blusmiddelen en een goed ontruimingsplan).
* de Holtense Handelsvereniging is voor haar deelnemende leden aanspreekpunt in de gesprekken met gemeente, politie en brandweer. Stimuleert zij haar leden tot de noodzaak van aangifte en het melden van verdachte zaken en verzorgt het de communicatie richting de achterban middels een KVO nieuwsbrief en via haar website.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer