Inspraak concept woonvisie 2011-2015 Rijssen-Holten

0

HOLTEN/RIJSSEN – Procedure inspraak en vaststelling

De concept woonvisie is de afgelopen jaren opgesteld in samenspraak met een breed samengestelde klankbordgroep. Diverse onderzoeken en beleidsplannen zijn uitgevoerd en opgesteld als onderdeel van de woonvisie. Op 6 juli 2011 heeft het college ingestemd met de concept woonvisie. Op 15 september 2011 wordt de concept woonvisie opiniërend behandeld in de commissie Grondgebied. In oktober 2011 zal de commissie de ingekomen inspraakreacties en de reactienota inspraak behandelen als onderdeel van het voorstel tot vaststelling van de woonvisie 2011.

De concept Woonvisie 2011 geeft het gemeentelijk beleid met betrekking tot wonen weer voor de periode tot 2015 met een doorkijk naar 2020.

Nieuwbouwprogramma en doelgroepen
De woonvisie geeft een beeld van de nieuwbouwplannen, de woningvoorraad en hoe om te gaan met bijzondere doelgroepen. Over de nieuwbouwplannen heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt met de provincie. Het ambitieniveau van de gemeente ligt hoger dan op dit moment in de prestatieafspraken is vastgelegd. De komende periode gaan gemeente en provincie kijken of de resultaten bij de Mid-Term Review leiden tot een positieve bijstelling van de woningbouwaantallen. De gemeente streeft er naar om meer vraaggericht te gaan bouwen. Bijzondere aandacht gaat uit naar het bouwen voor de diverse (bijzondere) doelgroepen.

Duurzaamheid
Verder wordt in de woonvisie aangegeven hoe we komen tot een duurzame leefomgeving. De grootste opgave daarbij ligt in de bestaande woningvoorraad. De energienota zal een steeds groter aandeel gaan innemen in de woonlasten. Energiebesparing is daarom van groot belang. Bewoners worden gestimuleerd de energieprestatie van hun woning op een hoger niveau te brengen.

Wonen, Welzijn en Zorg
Daarnaast wordt ook vastgelegd hoe om te gaan met Wonen, Welzijn en Zorg. De basis hiervoor ligt in het masterplan Wonen, Welzijn en Zorg die in maart 2011 is vastgesteld.

Het aandeel ouderen in onze samenleving neemt toe. Voor de woningbouw betekent dit dat er flexibele/levensloopbestendig gebouwd moet worden. De gemeente werkt op basis van het uitvoeringsplan Wonen, Welzijn en Zorg aan de invulling van woonservicewijken.  

Rollen en verantwoordelijkheden
Ook worden rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd. De woonvisie vormt de basis voor nieuwe afspraken tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties. De gemeente zal een lokale woningmarktmonitor opzetten. Bij concrete bouwprojecten wordt onderzoek gedaan naar de woonwensen van nieuwe bewoners. Verder willen we de vraag monitoren door een registratiesysteem op te zetten voor woningzoekenden naar nieuwbouwwoningen.

Meer informatie
De concept Woonvisie 2011-2015 Rijssen-Holten ligt vanaf woensdag 20 juni 2011 tot en met dinsdag 30 augustus 2011 gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan door iedereen een schriftelijke of mondelinge reactie op de concept woonvisie worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Voor het maken van een afspraak of als u mondeling wilt reageren, kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling Wonen en Ondernemen, t (0548) 854 837. De stukken zijn ook in te zien via onze website onder Actueel > Bekendmakingen.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer