PVDA wil vooruit

0

Kaderstelling voor het jaar 2013-2016  Vooruit Rijssen – Holten , vooruit !

De Algemene Beschouwingen 2013 – 2016 mogen betrekking hebben op:

    de jaarrekening 2011,
    de voorjaarsnota en
    de uitgangspunten voor de begroting van 2013. Voor wat betreft de jaarrekening zijn wij gauw klaar; een goed controle instrument met een goedkeurende verklaring van de accountant. Daarmee kijk je achterom maar we moeten vooruit kijken en daar willen we de energie liever voor inzetten Vandaar dat wij als PvdA ook gekozen hebben voor het motto: ‘Vooruit Rijssen-Holten, Vooruit’.

En de voorjaarsnota dan ?
Tja, bestudering van die nota laat alleen blije gezichten zien.

Nee, de uitgangspunten voor de begroting van 2013 met de doorkijk naar 2016. Daar gaat het in de Algemene Beschouwingen om.

De drie vorige begrotingen, die van 2010, van 2011 en van 2012, stonden in het kader van zwaar financieel weer waarin wij als Raad scherpe keuzen hebben gemaakt. Die hoe dan ook in onze gemeenschap pijn hebben gedaan.

En nu 2013 !
Enerzijds is er een overschot uit 2011 van iets meer dan 1,4 miljoen en ander-zijds hebben wij in 2013 een structureel tekort van 0,4 miljoen. Tegelijkertijd constateren wij dat er in de Algemene Reserve 10 miljoen teveel zit. Daaruit blijkt dat de gemeente Rijssen-Holten zijn zaakjes goed voor elkaar heeft.

Voor het structureel tekort van 0,4 miljoen heeft het College van B&W 6 juni laatstleden een handreiking gedaan die op het eerste gezicht sympathiek lijkt. Vier maatregelen werden voorgesteld:

het halen uit het weerstandsvermogen,
het halveren van de risicobuffer,
het niet inzetten van nieuw beleid en
het afromen van het surplus aan dekkingsmiddelen LTVV en/of andere keuzen ten aanzien van de nog te realiseren projecten LTVV.

De laatste drie maatregelen doen ons pijn.

De PvdA kiest voor de optie om de Algemene Reserve te gebruiken voor het oplossen van het structureel tekort. Met het verlagen van de Algemene Reserve van 10 naar 6 miljoen spelen wij 4 miljoen vrij waarmee geen verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

Er is inmiddels al fors bezuinigd en nog meer bezuinigingen zijn daarom op dit moment niet direct noodzakelijk. Tevens kun je je afvragen of dit op dit moment nog verantwoord is. Een verhoging van heffingen en/of belastingen waarbij deze lasten bij de burger komen te liggen, om zo het structureel tekort te dekken is voor wat de PvdA betreft absoluut niet aan de orde.

Door te kiezen voor een, voor wat de PvdA betreft, verantwoord beroep op de Algemene Reserve kunnen we deze nauwelijks nog verantwoorde bezuinigingen en onwenselijke verhogingen voorkomen. Tevens kunnen we hierdoor de risicobuffer in stand laten, kunnen we nieuw beleid voor 2013 doorzetten of op gang brengen en kunnen de verkeersplannen overeind blijven.

Om u alvast de wind uit de zeilen te halen: wij weten dat dat de lijst met risico’s weliswaar niet volledig is en dat de nog vast te stellen lijst met risico’s 13 miljoen bedraagt waardoor ophoging van de norm van 8 miljoen noodzakelijk is, maar wij weten ook dat nimmer alle risico’s zich gelijktijdig zullen voordoen.

Een beroep op de Algemene Reserve voor 4 miljoen om daarmee het structurele tekort van 0,4 miljoen te dichten achten wij daarom verantwoord omdat er dan nog altijd een weerstandsvermogen van 14 miljoen overblijft en er dus een ruim voldoende marge over blijft om de oude norm van 8 miljoen noodzakelijkerwijs op te krikken.

Het gaat te ver om alle punten uit onze richtinggevende kaderstellende nota wederom onder uw aandacht te brengen, u hebt dat tenslotte allemaal al in onzxe eerder gepubliceerde nota en/of samenvatting kunnen lezen. Toch wil ik voor de enkeling, maar ook voor u, nog bij een aantal van deze punten stilstaan.

Wonen/jongerenhuisvesting

Wij willen:
een goede mix van koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen gerelateerd aan de woonvisie waarbij het aanbod van sociale koop- en huurwoningen niet mag achterblijven,
voldoende starters-woningen voor jongeren waarbij een inhaalslag moet worden gemaakt (wel aansluitend bij de woonvisie),
dat jongeren ook betrokken moeten worden bij deze bouwplannen,
dat de startersregeling maatwerk moet zijn, zowel vanuit de financiële sector als vanuit de overheid,
dat er randvoorwaarden moeten worden gesteld rondom betaalbaarheid, duurzaamheid, energiezuinigheid en levensloopbestendigheid bij de uitwerking van structuur-, bestemmings- en woningbouwplannen.

Verkeer en openbaar vervoer
In onze gemeente dient een fietsnetwerk gerealiseerd te zijn in 2020 en fietsparkeervoorzieningen in 2015. De spoorwegkruisingen dienen ongelijkvloers te worden en de 30 minutendienstregeling op het spoor moet worden uitgebreid. We willen ook graag meer busverbindingen om het OV aantrekkelijker te maken en we willen een betere bereikbaarheid en vergroting van de fietsstallingen bij de stations. Tenslotte pleiten we voor meer en comfortabeler trein- en bushalten.

Ruimte
We willen de markt in Holten verplaatsen naar de Dorpsstraat en we willen meer “aankleding” van de centra van beide kernen, het Smidsbelt en het Europaplein. Het “Hart van Holten” en de Holterenk/berg zouden door middel van een brug met “uitdagingen” met elkaar verbonden kunnen worden. Verder zouden we een verlengde en deels verlaagde Kerkhofsweg willen realiseren en de Stationsstraat en de Waagweg als fiets-/busstraat willen inrichten.

Cultuur en sport
We willen een onderzoek naar behoefte en haalbaarheid van een Bert Haanstra/fanfaremuseum (eventueel) in combinatie met een schoolmuseum als slechtweervoorziening. En we zouden graag zien dat uiteindelijk het netwerkplan sport in beide kernen uitgevoerd gaat worden naar de dan geldende omstandigheden als impuls voor sportbeleving en gezondheid.

Menselijke maat
We moeten mantelzorgers blijven ondersteunen en vrijwilligerswerk moet gestimuleerd blijven worden. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt moeten we weer laten deelnemen, hetzij betaald, hetzij met behoud van uitkering. We pleiten voor verruiming van het kwijtscheldingsbeleid en behoud van ons fatsoenlijke minimabeleid.

Milieu, natuur en landschap
We willen terughoudendheid bij aanleg van nieuwe infrastructuur, maar bij eventuele aanleg willen we een goede landschappelijke inpassing. Bij alle in- en uitbreidingsplannen zouden we altijd moeten toetsen of functiemenging of meervoudig ruimtegebruik mogelijk is en deze locaties dienen te worden onderzocht op de haalbaarheid van aardwarmte. Ook dienen bij alle in- en uitbreidingsplannen eigen zonnepanelen te worden gerealiseerd en waar dit niet mogelijk is zou dit moeten worden gecompenseerd door windmolens. Slim waterbeheer dient plaats te vinden in buurten en wijken waar tevens centrale depots voor afval dienen te komen omdat dit uiteindelijk goedkoper is. De nieuwbouwwijk “Het Opbroek” biedt ons de uitgelezen kans om milieudoelstellingen waar te maken.

Gemeentelijke organisatie, financiën en meerjarenperspectief
Wij pleiten voor samenwerking in WT41 (4 Twentse gemeenten) verband waarbij technische diensten, zoals de ingenieursbureaus, worden samengevoegd.

Wij willen een andere manier van afvalinzameling (zie ook milieu, natuur en landschap) omdat die goedkoper kan en zorgt voor een verlaging van het tarief van € 15,- per huishouden.

De verhouding tussen beschikbaar en benodigd weerstandsvermogen dient wat ons betreft in evenwicht te zijn, een onbalans (die in het geval van de gemeente Rijssen-Holten steeds verder doorslaat naar beschikbaar weerstandsvermogen) die wordt hersteld door middelen vrij te maken voor beleid.

Tot Slot
De PvdA fractie blijft ook in deze tijd de missie en het doel, dat we ons als gemeente hebben gesteld, mee nemen in haar beleid. Als ondernemende gemeente willen we vooruitgang, en blijven we bouwen aan een betere omgeving om te leven ,wonen en werken. Want blijven stilstaan is een achteruitgang. Juist in deze tijd willen wij vooruitgang blijven boeken.

Om zo het wiel van de draaiende economie niet verder te vertragen !!!

Wij gaan voor thema’s die bijdragen aan het behouden en het versterken van de duurzame samenleving, die er voor de mensen toe doen. Duurzaam door verstandig met onze ruimte voor bedrijven, landbouw, natuur, recreatie, sport, verkeer en wonen om te gaan, en eveneens duurzaam door verstandig met de mens om te gaan. De mens die in onze gemeente wil wonen, werken, leren, zorgen, ontspannen: kortom de mens die in onze gemeente wil leven.

Wij willen afsluiten met een eerder geuite stelling. Hij kwam uit een groot rood hart en luidt als volgt: “De samenleving kan veel meer, dat voelt iedereen.

Maar om dat te activeren, heb je een actieve overheid nodig die dat stimuleert”.

1 WT4 bestaat uit de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden

Programma: Mensen wensen, Rood nodig
Onderwerp: Algemene Beschouwing
Opgesteld door: PvdA-fractie
De dato:  juni 2012

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.