Nieuwe structuur VVV

0

Holten De gemeenten Raalte, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten en Hellendoorn en het bestuur van de Regio VVV Sallandse Heuvelrug/Reggeland werken in overleg aan een nieuwe structuur van de VVV’s in de 5 gemeenten. De bovenlokale promotie en marketing zal voortaan worden uitgevoerd door het Twents Bureau voor Toerisme en het Sallands Bureau voor Toerisme. Omdat de huidige toeristische markt meer lokale slagkracht en betrokkenheid van de ondernemers vraagt, zal daarom bij de promotie meer nadruk komen te liggen op de lokale VVV’s.

Achtergrond
De Regio VVV Sallandse Heuvelrug/Reggeland is in 1999 opgericht vanuit een samenwerkingsverband van de VVV’s uit de gemeenten Raalte, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten en Hellendoorn. Reden voor de oprichting lag primair in het feit dat de landelijke VVV Nederland de lokale VVV’s verplichtte tot schaalvergroting. De lokale VVV’s waren daarnaast van mening dat de concentratie van VVV-organisaties meer slagkracht, versterking van de concurrentiepositie, doelmatiger inzet van personeel en middelen, meer draagvlak en een sterkere profilering op toeristisch/recreatief gebied op het gebied van marketing en promotie zou opleveren.

De sector recreatie en toerisme is volop in ontwikkeling. Naast de regionale promotie en marketing door het Sallands en het Twents Bureau voor Toerisme, krijgt de sector toerisme en recreatie ook lokaal steeds meer aandacht en er wordt sterker ingezet op de promotie van toerisme op lokaal niveau. Mede gezien deze ontwikkelingen is het van belang te bepalen welke rol de (Regio) VVV binnen het gehele toeristische veld moet gaan vervullen.

Nieuwe structuur per 1 januari 2008
In de komende weken wordt binnen de gemeenten een gezamenlijk voorstel uitgewerkt dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Colleges van B&W. In dit voorstel worden onder meer de volgende onderdelen opgenomen:
· Per gemeente wordt bepaald in welke mate de lokale VVV’s regionaal kunnen samenwerken en op welke wijze. De samenwerking vindt op projectbasis plaats en zal met name plaatsvinden bij projecten die meerdere gemeenten omvatten. Waar vanuit lokaal oogpunt gezamenlijke voordelen zijn te behalen, wordt samengewerkt.
· Er zal met de grootste zorg worden gezocht naar een oplossing voor het personeel dat nu bovenlokale functies vervult.
· De lokale vestigingen van de VVV’s blijven bestaan en er wordt nog een aantal opties onderzocht om de Regio VVV als overkoepelende (beheers)organisatie te laten voortbestaan;
· Per gemeente wordt aan de lokale vestigingen verdere invulling gegeven op basis van het lokale ambitieniveau;
· Het personeel op de huidige lokale VVV-vestigingen blijft daar werkzaam onder de bestaande arbeidsvoorwaarden.
De medewerkers en vrijwilligers van de Regio VVV zijn in een bijeenkomst eind november door zowel het bestuur van de Regio VVV als door een afvaardiging vanuit de 5 gemeenten geïnformeerd over de plannen van de gemeenten.

De komende maanden worden gebruikt om de uitgangspunten nader uit te werken. Vóór 1 juli 2007 zal duidelijk moeten zijn welke structuur de 5 gemeenten wensen ten aanzien van de VVV. In de tweede helft van 2007 zal in fasen toegewerkt worden naar de nieuwe organisatiestructuur, die per 1 januari 2008 concreet ingevoerd dient te zijn.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.