Gemeentelijk huishoudboekje op orde

0

HOLTEN – Het huishoudboekje van Rijssen-Holten is op orde. Ondanks alle rijks bezuinigingen wordt er ook geld vrij gemaakt voor nieuw beleid. De plannen die samen met ondernemers en instellingen zijn gemaakt, zijn daarvan een voorbeeld. Evenals de plannen voor Holten. Het college heeft op 21 mei 2013 de jaarrekening 2012, kadernota 2014-2017 en de voorjaarsnota vastgesteld. Maatregelen zijn genomen om de reserves weer op orde te brengen.

Wethouder Jan Ligtenberg: “Ook in 2014 houden we weer rekening met verdere kortingen van het rijk. Daar zullen we het toch mee moeten doen. Om dat op te vangen hebben we wel maatregelen moeten nemen.  We gaan wederom de bedrijfsvoering beperken. Dat betekent minder service en dienstverlening dan we gewend zijn. Dat is vervelend, maar het is een keuze om het betaalbaar te houden. Natuurlijk gaan we daar waar mogelijk ook (meer) digitaliseren. Een voorbeeld daarvan is de digitalisering van de meldlijn. Ook de afvalwijzer is al gedigitaliseerd. Dit alles is makkelijk en snel, op ieder uur van de dag, te regelen. Dat proces gaat door.”

Jaarrekening 2012
De jaarrekening 2012 is positief afgerond. Wethouder Ligtenberg zegt daarover: “we zeilen strak aan de wind, maar ik ben wel tevreden over het positieve resultaat. Door bepaalde voordelen of niet gebruikte gelden gaan we het positieve saldo gebruiken om de algemene reserves weer op orde te brengen. Dat hadden we immers de gemeenteraad toegezegd.”

Voorjaarsnota 2013
Het is gebruikelijk dat de gemeente in het voorjaar de begroting van het lopende jaar, kritisch onder de loep neemt en daar waar nodig, bijstelt. Financieel gezien lopen we in de pas. De voorjaarsnota sluit met een positief resultaat van € 198.000,–. Dit bedrag wordt gebruikt om de algemene reserve aan te vullen.

Kadernota 2014-2017
Deze nota geeft een blik op de komende jaren, voor zover dat nu te overzien is. Het totale bedrag aan (nieuwe) bezuinigingen dat op de gemeente afkomt is € 2,3 miljoen. Uitgangspunt van het college is dat het voorzieningenniveau in stand wordt gehouden. Eveneens is een minimale lastenverlichting voor inwoners haalbaar, gemiddeld € 5,- per gezin.

Wethouder Ligtenberg: “De komende jaren worden diverse taken van het rijk overgedragen aan gemeenten. De gemeenten krijgen van het rijk hiervoor een (gekort) budget. De invulling is onzeker. We zijn er in dit voorstel van uitgegaan dat we de nieuwe taken ook kunnen doen voor het geld dat we ervoor krijgen.”

Daar waar instellingen en verenigingen in grote mate getroffen worden door de nieuwe bezuinigingen, zijn er gesprekken geweest met besturen.

In de Kadernota is ook ruimte voor nieuw beleid gecreëerd. Twee dingen springen daarbij in het oog. Ten eerste zijn er met instellingen, organisaties en bedrijfsleven plannen gemaakt om de crisis zoveel mogelijk het hoofd te bieden. Al deze ideeën zijn gebundeld in het zogeheten Deltaplan en is een plan voor de korte termijn. Voor de uitvoering is geld nodig. De gemeenteraad heeft daarvoor al in een eerste fase een toezegging gedaan. Het college stelt nu voor ook fase 2 uit te voeren. Ten tweede het project Groentransferium dat onderdeel uitmaakt van Heerlijk Holten. Dit project heeft tot doel de toeristische belevingswaarde, de toeristische functies en de ruimtelijke kwaliteit van het dorp Holten en vooral het gebied rondom de Stationsomgeving en de Holter Enk sterk te verbeteren. Wethouder Ligtenberg: “Alle jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 sluiten in de Kadernota af met een positief saldo. In een tijd van bezuinigingen is dit een positief bericht.”

Herstel reservepositie
Gemeenten hebben een algemene reserve om tegenvallers op te vangen. In een discussie met  de raad waarbij de financiën voor het Deltaplan besproken werden, heeft het college de toezegging gedaan de reservepositie weer op het oude niveau terug te brengen. Dat is nu gelukt. Wethouder Ligtenberg: “In een roerige tijd waar gemeenten het zwaar hebben de financiën rond te krijgen ben ik tevreden met het resultaat dat we in Rijssen-Holten hebben bereikt. Ik geef volgend jaar met vertrouwen in de toekomst het stokje door.”

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.