Waagweg verlengd

0

HOLTEN – De gemeente Rijssen-Holten heeft alvast 700.000 euro gereserveerd voor de Verlengde Waagweg in Holten.
Daarmee is al een bestemming gegeven voor de ruim zeven ton die Rijssen-Holten voortaan jaarlijks extra krijgt als uitkering uit het gemeentefonds.

Een krappe meerderheid van CDA, Gemeentebelang en PvdA besloot in de begrotingsraad om het geld opzij te leggen voor de Verlengde Waagweg.
De aanleg van de Verlengde Waagweg is een onderdeel van het Verkeers Circulatie Plan (VCP) voor Holten en is cruciaal in de afwikkeling van het verkeer als het toekomstige Zilverzandtracé is aangelegd.

De provincie Overijssel is vorige week akkoord gegaan met het Zilverzandtracé. CDA, Gemeentebelang en PvdA vonden het raadzaam alvast geld te reserveren voor het vervolgtraject.

De fracties van SGP, ChristenUnie en VVDwaren het daar niet mee eens.
"We willen eerst het onderzoek naar rand- en rondwegen afwachten", zo motiveerde Willy Otten (ChristenUnie) de opstelling van de partijen. Ze konden echter niet voorkomen dat de motie over de besteding van de zeven ton werd aangenomen.

Dat gold ook voor het SGP-voorstel om de zwembadtarieven de komende jaren niet zo drastisch te laten stijgen.
Het voorstel van de SGP om het tarief van parkeergarage De Hagen (gemeentehuis) gelijk te schakelen met dat voor de parkeergarage De Hoge Wal haalde het niet.

Hetzelfde lot was een VVD-motie tegen een verhoging van de toeristenbelasting beschoren.

Wat is het VSP?
Het VSP gaat over het verkeer in Holten. Welke maatregelen zijn nodig, wanneer en hoe?
De structuur is in oktober 2005 vastgesteld door de gemeenteraad. De voorbereidingen hebben vele jaren geduurd. De uitvoering vindt gefaseerd plaats en is volop in voorbereiding.

Aanpassen hoofdstructuur autoverkeer Holten (fase 1)
De belangrijkste maatregelen uit het VSP hebben betrekking op aanpassingen aan de hoofdstructuur voor het autoverkeer:
– het verkeersluw inrichten van het centrale deel van de Dorpsstraat
– het aanleggen van een centrumlus (Wansinktracé)
– het aanleggen van een wijkontsluitingsweg (Zilverzandtracé)
Het doel van deze maatregelen is het verbeteren van de omgevingkwaliteit in het centrum van Holten en het voorkomen van sluipverkeer door woonwijk De Kol.

Voorbereiding uitvoering
Zilverzandtracé en Wansinktracé
Voor de aanleg van beide wegen moeten de bestemmingsplannen gewijzigd worden. Beide bestemmingsplannen zijn op 26 mei 2008 vastgesteld door de gemeenteraad. Het besluit van GS moet binnen een half jaar genomen zijn. Daarna zijn er nog beroepprocedures mogelijk.
Afhankelijk van de verdere goedkeuringsprocedures van de bestemmingsplannen kan de uitvoering in 2008 of 2009 plaatsvinden.

Verkeersluw inrichten centrale deel Dorpsstraat
Het verkeersluw inrichten van het centrale deel van Dorpsstraat wordt afgestemd op de Structuurvisie Kom Holten. Een gedetailleerde uitwerking hiervan is nog niet beschikbaar.

Vervolgmaatregelen VSP-Holten (fase 2)
Met de maatregelen uit fase 1 van het VSP blijven er enkele knelpunten. De gemeenteraad heeft daarop opdracht gegeven om enkele aanvullende maatregelen te onderzoeken. Dat betreft:
De Doorgetrokken Waagweg
Dat gaat om een doortrekking van de Waagweg evenwijdig aan het spoor tussen het station en de Keizersweg. De haalbaarheid van de Doorgetrokken Waagweg wordt nader onderzocht. Het onderzoek is gericht op snelle realisatie van deze verbinding zoals is opgenomen in het collegeprogramma.
De Noordelijke Rondweg
Dat is een verbinding ten noorden van het spoor tussen de Rijssenseweg en de Deventerweg, evenwijdig aan het spoor. De haalbaarheid van de Noordelijke Rondweg wordt nader onderzocht. Daarbij worden onder ander de effecten van de regionale verkeerstromen in beeld gebracht en de gevolgen daarvan voor het verkeer dat door de kern van Holten rijdt.
Afbuigende voorrang Markeloseweg/Rijssenseweg
Beoogd wordt de voorrangssituatie van de aansluiting van de Rijssenseweg en de Markeloseweg te wijzigen zodat de route A1-Rijssen de doorgaande verbinding wordt. Het gaat om twee provinciale wegen. De provincie voert een verkenning uit naar mogelijke oplossingen.

(bron deStentor)

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.