Subsidieaanvragen evenementen 2009

0

Welke evenementen kunnen voor subsidie in aanmerking komen?
De deelverordening evenementen van de aanvullende subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten biedt instellingen de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor evenementen die bijdragen aan een duidelijk positief beeld en/of imagoverbetering van de gemeente Rijssen-Holten.

Voorwaarden en criteria
De onderstaande voorwaarden bepalen of een subsidieaanvraag al dan niet in behandeling wordt genomen:
– evenementen met een commercieel karakter zijn van subsidie uitgesloten;
– het evenement dient openbaar toegankelijk te zijn;
– het evenement en de activiteiten zijn naar ons oordeel niet maatschappelijk omstreden;
– het evenement dient een promotionele meerwaarde voor onze gemeente te hebben (hierbij is het van belang dat onze gemeente zich onderscheidt van andere gemeenten).

Wanneer een subsidieaanvraag voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden (en dus in behandeling wordt genomen) wordt deze aanvraag getoetst aan een aantal criteria. Het resultaat van deze toetsing bepaalt de hoogte van het subsidiebedrag. De criteria waaraan de aanvraag getoetst wordt, zijn:
– de mate waarin het evenement de gemeente Rijssen-Holten op de kaart zet lokaal/regionaal/nationaal/internationaal);
– de wijze waarop en de mate waarin de gemeente Rijssen-Holten in de publiciteit komt (lokaal/regionaal/nationaal/internationaal, op tv/radio, in kranten en via andere pr-activiteiten);
– de mate waarin de gemeenschap van de gemeente Rijssen-Holten wordt betrokken c.q. ingezet bij het evenement;
– de mate waarin het evenement zich afspeelt binnen de gemeentegrenzen.

Daarnaast wordt bij de budgetverdeling er rekening mee gehouden of het om een structureel of een incidenteel evenement gaat.

Waar en wanneer aanvragen?
Uw aanvraag evenementensubsidie 2009 dient vóór 1 december 2008 bij ons binnen te zijn. Subsidieaanvragen die na 1 december 2008 worden ontvangen en betrekking hebben op het jaar 2009 worden afgewezen.

Voor het indienen van een subsidieverzoek maakt u gebruik van het aanvraagformulier evenementensubsidie 2009. Dit formulier kunt u aanvragen bij de afdeling Mens & Werk. Ook kunt u het formulier vinden op de gemeentelijke website www.rijssen-holten.nl onder Balie > Digitaal loket > Formulieren. U dient het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Na 1 december 2008 nemen wij de subsidieaanvragen voor 2009 in behandeling.

Meer informatie?
Voor meer informatie of voor het opvragen van het aanvraagformulier evenementensubsidie 2009 kunt u contact opnemen met de afdeling Mens & Werk op t (0548) 854 427.  

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.