Rijssen-Holten gaat puberen

0

HOLTEN / RIJSSEN – Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie haalde burgemeester Arco Hofland het 10 jarige samengaan van Rijssen-Holten aan.

Het paste dhr. Hofland volgens hemzelf niet om daarop terug te blikken. "Wel kan worden vastgesteld dat de periode van ontdekking, van verwondering is afgesloten. We zijn op de goede weg. We gaan puberen. Ik hoop dat de puberjaren niet te heftig verlopen, maar ons het verdere fundament zal brengen voor een krachtig en prachtig Rijssen-Holten" aldus dhr. Hofland.

Lees de hele toespraak onder "Lees verder…"

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Arco Hofland 3 januari 2011

Ik wens u allen een heel goed 2011 toe. Een heel goed jaar. In diverse bewoordingen hebben we dat elkaar toegewenst. Ik hoop dat we privé en zakelijk een mooi 2011 tegemoet treden.

U bent gewend dat de burgemeester op de nieuwjaarsbijeenkomst een blik werpt op het nieuwe jaar. Ik doe dat graag, maar wil dat doen door eerst nog even stil te staan bij 2010.

2010 was een bijzonder jaar. Voor mij zeker met de benoeming per 1 juni als uw burgemeester. En –ik zal eerlijk zijn- het bevalt mij, het bevalt ons, als gezin prima in Rijssen-Holten. 2010 was een bijzonder jaar. 65 jaar bevrijding. Daarmee is vrijheid en democratie zeker niet met pensioen gegaan. Juist nu moeten we waakzaam blijven om onze democratische verworvenheden voor iedereen overeind te houden. Groepen in de samenleving mogen niet als groepen worden afgeschreven. In maart kunnen we voor provinciale staten naar de stembus gaan. Ik roep iedereen op daarvan gebruik te maken en te kiezen voor een samenleving die omziet naar elkaar.

Tijdens de jaarwisseling hebben zich geen grote problemen voorgedaan. De oudejaarsnacht is redelijk rustig verlopen. De schade die is aangericht komt overeen met het beeld van 2009/2010.

In 2010 zijn we begonnen met discussies rondom onze missie en visie. We willen een stip op de horizon zetten voor 2030 en daarvan uit zeg maar plannen voor 4, 5 jaar maken waarmee we op pad gaan. Ik ben blij te merken dat veel mensen en instanties al een bijdrage hebben geleverd. Ook merk ik wel dat dit voor veel mensen te weinig concreet is. We moeten daar bij de besluitvorming rekening mee houden. De wereld verandert, zo zal ook de samenleving in Rijssen-Holten veranderen. We kunnen geen hek om onze gemeente zetten. De vraag waar we voor staan en wat voor soort gemeente we willen zijn geeft juist vele mogelijkheden. We kunnen niet alles meer als gemeente, maar we kunnen nog steeds veel voor onze inwoners betekenen.
Daar staan we voor, dat willen we ook graag. Voor u en met u. In april zal de gemeenteraad beslissingen nemen die we dan de komende jaren terug zullen zien.

Dames en heren,
Onze gemeente staat er voor bekend dat we altijd ons huishoudboekje goed op orde hebben.
Nu door kortingen vanuit het rijk werd dat steeds moeilijker. Daarbij komt dat ook de overige inkomsten van de gemeente onder druk staat. Minder inkomsten van bouwvergunningen, minder snel inkomsten vanuit grondexploitaties. Kortom in 2010 heeft een omslag plaatsgevonden.

Opdracht van de gemeenteraad was en is met name om te kijken naar de eigen organisatie. De eerste 1,5 milj euro is in 2010 al bezuinigd en vooral intern binnen de organisatie. Ook bij de komende ombuigingen staat centraal de opdracht dat we werken voor onze inwoners. De burger staat centraal.
We willen de lasten daar waar mogelijk laag houden. Onze inwoners zoveel mogelijk ontzien in de extra bezuinigingen.
Als we kijken naar het verleden dan slagen we daar in. Dat blijkt bijvoorbeeld uit cijfers van gemeentelijke belastingen, waar we als gemeente goed scoren. Dus waarom zou ons dat nu niet lukken nu we nog zo’n 2,5 milj moeten bezuinigen? Wel zal nu de discussie moeilijker worden. Ombuigen zonder dat burgers en instellingen dat merken gaat niet meer. Het kraakt en piept al binnen de gemeentelijke organisatie. Dat is niet erg, maar de balans moet wel in de gaten gehouden worden. De opdracht is en blijft ook binnen de ambtelijke organisatie om kritisch te kijken waar we mee bezig zijn. Soms wordt dat door de bezuinigingen minder, en vragen we u ook dingen zelf te doen. Dingen waarvan het vroeger normaal was dat u daarvoor bij de overheid kwam.

Dames en heren ik zei u al dat de maatschappij verandert. Steeds meer gaat digitaal. Mensen worden steeds drukker, regelen het liefst zaken op een moment dat het hen goed uitkomt. Dat kan allemaal. En het kan steeds beter. Digitaal. Vanuit huis. Van meldingen voor de buitendienst doorgeven tot een afspraak maken. 2011 wordt het jaar van de verbeterde digitale dienstverlening.

Waar wij ook bekend om staan is ons sterke bedrijfsleven. Ik heb daar de eerste maanden al veel voorbeelden van gezien. Van bedrijven die zich inzetten op het terrein van duurzaamheid, bedrijven in de recreatieve sector, bedrijven in de logistieke en transport sector, bedrijven in de bouw of daaraan gerelateerd. Bedrijven met achtergrond in Rijssen-Holten hebben een streepje voor in Nederland. Dat beeld stralen de bedrijven uit, dat beeld ondersteunt de gemeente graag. Juist in deze tijd. We moeten elkaar niet de put in praten,maar we weten dat het moeilijke tijden ook in het bedrijfsleven zijn. Gelukkig neemt het vertrouwen binnen het bedrijfsleven weer toe en zullen consumenten dat overnemen. Nu de hypotheekrente aftrek blijft, staat niets meer in de weg huizen te kopen en te bouwen.

In 2011 zal de samenwerking op gemeentelijk terrein verder verkend worden. Als eerste denken we dan aan samenwerking met Hellendoorn en Wierden. Wellicht dat aansluiting van Twenterand ons nog verder kan helpen. We hopen snel duidelijkheid te verkrijgen wat op korte termijn mogelijk is. We doen dat bewust op deze schaal, omdat als je snel stappen wilt nemen je niet met teveel partners om tafel moet zitten. Vanaf de schaal West Twente kunnen we dan zeker verder kijken. De schaal van Twente lijkt dan een logische te zijn. Ook wij gaan voor een sterk Twente, voor een sterke regio.
Een goed bereikbare regio, met voor ons allemaal een luchthaven Twente.
Die naamsbekendheid van Twente is belangrijk. Niet alleen voor de overheid, maar ook voor het bedrijfsleven.
Wat sterkt ons nog meer als regio?
Een sterke vliedende kracht, waarin de steden Almelo, Hengelo én Enschede samen de krachten bundelen. Die stad zal het antwoord zijn op komende veranderingen in Nederland. In het regeerakkoord wordt gesproken over taakdifferentiatie naar gemeenten. De WGR+ wordt afgeschaft. De 10 politieregio’s worden aangestuurd vanuit de grootste stad in het gebied. Hier past mij terughoudendheid als ik spreek over andere gemeenten. Maar een fusie tot een echte Twentestad, met een belangrijke functie voor het oosten, een schakel van Nederland naar Duitsland biedt voor het bedrijfsleven en daarmee voor onze inwoners van Twente nieuwe kansen. Een echte Twentestad.
De overige gemeenten profiteren daarvan ook. Met de dorpen en steden in de buurt kan deze netwerkstad tot een belangrijke motor van de Nederlandse economie uitgroeien. En die stad behoort daarbij tot de top 4 steden in Nederland. Na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Buiten de Randstad, de hoofdstad van Nederland.

Dames en heren,
2011 is het “Europees jaar van de vrijwilliger”.
Landelijk cijfer laat zien dat 22% vrijwilligerswerk doet. Komt voor onze gemeente neer op ca. 8.000 mensen.
Van Wereldwinkel, tot verpleeghuiszorg. Van Bibliotheek tot Triathlon. Van 4 mei herdenkingen tot Keunefeesten. De vrijwilliger is er altijd. Daar zijn we reuze blij mee.

Vorige maand werd op 7 december de traditionele vrijwilligersprijs uitgereikt. Een belangrijk moment, want met de uitreiking werden ook de andere, anonieme, vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Mooi is het om te zien dat er in onze gemeente zoveel mensen voor elkaar in de weer zijn, voor elkaar zoveel betekenen. Een ongelooflijke energie geeft dat.
Dank, namens iedereen. Als gemeente hopen we dit jaar stil te staan bij die vrijwilligers. Onze samenleving kan niet zonder hen.

Tot slot,
Met de jaarwisseling hebben we ook 10 jaar Rijssen-Holten gevierd. Het past mij niet hier en nu daarop terug te blikken. Wel kan worden vastgesteld dat de periode van ontdekking, van verwondering is afgesloten. We zijn op de goede weg. We gaan puberen. Ik hoop dat de puberjaren niet te heftig verlopen, maar ons het verdere fundament zal brengen voor een krachtig en prachtig Rijssen-Holten. Samen met u wil ik daarop een toast uitbrengen. Een goed jaar!

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.