Bekijk Onderwep

Fienpreuvers

De Fienpreuvers regeert

Dôônderdagoamd was het zô veer. Noadet ze mekaa oaver en wier hadd’n traktèèrt op kedootjes, krèèg Prins Wonder de Barbier de slöttel uut hàànne van Opperkèun Hoflàànd. Doarbiej möj’ wal in ôôg’nschouw nemm’n det het zôônder Brààndheultjes…