Minder criminaliteit

0

Enschede – De criminaliteit in Twente is het afgelopen jaar gedaald. Met name kleine vermogens- delicten zoals woninginbraken, autodiefstallen, auto-inbraken en berovingen laten een afname zien. Daar staat tegenover dat enkele geweldsmisdrijven een flinke toename laten zien. Het gaat om zakkenrollen, openlijk geweld tegen personen, overvallen en moord en doodslag. Deze ontwikkeling baart de Politie Twente zorgen.

Het persoonsgerichte geweld staat in het verlengde van verdergaande verruwing, hufterigheid en agressie in de samenleving. De Politie Twente wil haar bijdrage leveren in de aanpak van deze algemeen maatschappelijke ontwikkeling en geeft de aanpak van geweld daarom nog meer aandacht in 2008. Repressie door de politie moet worden aangevuld met samenwerking met andere instanties gericht op preventie en een ketenbenadering. Ook is actieve betrokkenheid van burgers van belang voor succes. De Politie Twente gaat haar organisatie aanpassen en gerichter sturen op het behalen van afgesproken resultaten zodat de veiligheid in Twente toeneemt.

Criminaliteit daalt

Uit de analyse van de voorlopige resultaten van 2007 blijkt dat de politie Twente 34.012 misdrijven heeft geregistreerd. Dat is een daling van 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze daling past goed in het algemene landelijke beleid om de criminaliteit de komende jaren met 20% terug te dringen. Het aantal aangiftes is in 2007 licht (1,0 procent) toegenomen naar 27.920. Hiermee is de jarenlage trend van afname gestopt. Politie Twente verklaart dit door het feit dat mensen internetaangifte steeds beter gebruiken. In totaal steeg het aantal internetaangiftes in 2007 naar 6.483: dit betekent dat nu bijna 23 procent van alle aangiftes via internet gaat. Het ophelderingspercentage van het korps is licht gedaald, van 22,0 naar 21,6 procent. Dat is voor een belangrijk deel te verklaren uit de toename van de internetaangiften. Dat betreffen over het algemeen lichtere overtredingen en misdrijven waarbij vaak geen daderinformatie beschikbaar is.

Meer meldingen

Het aantal meldingen bij de politie binnengekomen is in 2007 ruim 7 procent gestegen tot 56.326. De politie vindt dit een positieve ontwikkeling. Dit omdat de inwoners van Twente steeds meer bereid zijn zaken bij de politie te melden en informatie te delen. Daartegenover staat dat het toename deels voortkomt uit het minder verdraagzaam worden van mensen ten opzichte van elkaar. Steeds vaker wordt de politie ingeschakeld om kleine confrontaties op te lossen. Confrontaties die gemakkelijk escaleren. Individuele kenmerken, sociale of fysieke omgeving of positie in de maatschappij leiden tot een toenemende intolerantie, welke uitmondt in agressie en geweld. Bepaalde factoren kunnen dit gedrag weer bevorderen zoals het bezit van wapens, kijken naar films met geweld en het gebruik van drugs en alcohol.

Het geweld tegen de politie laat een forse daling zien: van 591 naar 447 in 2007. Dit is een afname van 26 procent. Blijkbaar hebben direct en (hard) optreden tegen fysiek geweld en verbale uitingen tegen  politiemensen effect.

Gevoel van onbehagen

Hufterigheid, agressie en geweld staan op nummer één van de agenda van ergernissen. Agressie veroorzaakt een gevoel van onbehagen in de wijk, in het verkeer, bij het uitgaan, op het sportveld, in de klas en regelmatig ook achter de voordeur bij huiselijk geweld. Agressie en hufterig gedrag zijn niet alleen voorspellers van ernstige criminaliteitsproblemen. Het leidt ook tot gedrag dat niet altijd strafbaar is: intimiderende jongeren op straat, zwervers, vernielers, druggebruikers, zuipers en schreeuwers. Deze inbreuk op de openbare orde rechtvaardigt op zichzelf de inzet van repressieve instrumenten in een eerder stadium. De politie traint haar mensen daarvoor intensief op het trainingscentrum in Borne. Ook verbetert de politie haar informatieorganisatie en werkt zij met de handhavingstrategie van wijk- en persoonsgericht politiewerk.

Verruwing

 De verschillende soorten misdrijven in Twente laten een uiteenlopend beeld zien. Ondanks de algemene daling in 2007 laten overvallen, zakkenrollen en openlijk geweld tegen personen flinke stijgingen zien. Het aantal overvallen is van 12 naar 51 gestegen. Bij analyse van de jaren tussen 2003 en 2007 blijkt dat 2006 een uitschieter naar beneden was. De rest van de jaren toont een stabiel beeld. Bekend is de golf aan overvallen in Almelo van afgelopen november. Een speciaal team heeft begin december dankzij informatie van het publiek een verdachte voor deze overvallen aangehouden. Openlijke geweldpleging tegen personen is in 2007 met 22,4 procent gestegen naar 208. Dit is een landelijke trend die al een paar jaar aan de gang is. Verdergaande verruwing maar ook zeker alcohol en drugs zijn hierbij belangrijke factoren. Ook het zakkenrollen is in 2007 fors gestegen, van 261 naar 510. Dit is mede veroorzaakt door bendes die met vindingrijke nieuwe werkmethodes langs de kernen van Twente zijn getrokken.  

Ten opzichte van 3 in 2006 heeft Twente in 2007 te maken gehad met 8 gevallen van moord en doodslag. Dit aantal is inclusief een vermoedelijk onnatuurlijke dood van een 80-jarige vrouw uit Almelo en de dood van een man in Hengelo, neergeschoten door een agent. In alle gevallen heeft de politie een of meer verdachten aangehouden. In de toedracht lijkt er veelal sprake van conflicten in de relationele sfeer.  

Dalers

Naast de stijgers zijn er ook flinke dalers. De uitschieters hier zijn auto-inbraken (-8,1%), berovingen (-11,1%), vernielingen (-3,1%), zedenmisdrijven (-7%) en woninginbraken (-4,3%). De afname van berovingen, auto- en woninginbraken kan verklaard worden door de succesvolle veelplegeraanpak in Twente. Deze systematische aanpak en de goede samenwerking met ketenpartners maakt dat de gevolgen van deze stevige aanpak merkbaar zijn. Zedenmisdrijven – zoals schennis plegen, verkrachtingen, en ontucht minderjarigen – laten na de forse stijging van vorig jaar nu weer een daling zien, al ligt het niveau nog fors boven dat van 2004.

Jeugd

Jeugdcriminaliteit en het probleem Jeugd & Alcohol zijn punten die in het centrum van het Twentse veiligheidsbeleid staan. In Twente is de politie druk bezig met partners afspraken te maken over het voorkomen van en handhaven op beide problematieken. Hoewel de problematiek van jeugd en alcohol van alle tijden is, is volgens de algemene opinie de nood nu zo hoog dat harde maatregelen nodig zijn. Het Regionaal College van de politie Twente komt daarvoor met voorstellen.

De extra aandacht voor de jeugdcriminaliteit vormt vermoedelijk de reden voor de toename van meldingen van jeugdoverlast in 2007 (van 1566 naar 1979). In het algemeen geldt dat extra aandacht voor een bepaald probleemveld leidt tot hogere cijfers. De verwachting is dat wanneer de aanpak eenmaal concreet ingevoerd is, de jeugdcriminaliteit zal dalen. De ervaring leert dat jongens in ruim driekwart van de gevallen de dader zijn van misdrijven. Bij winkeldiefstallen zijn meisjes overwegend de plegers.

Huiselijk geweld

Op het gebied van huiselijk geweld is Twente voorloper in Nederland. De Twentse aanpak staat voor een integrale benadering van het probleem. Doel is hierbij zoveel mogelijk boven water te krijgen en slachtoffers ervan te overtuigen dat het belangrijk is aangifte te doen. Dat dit steeds beter lukt blijkt uit de cijfers over 2007. Zowel de meldingen (+36,0 procent) als de aangiftes (+27,9 procent), allebei moeilijke en emotioneel zware stappen voor de slachtoffers, stijgen fors. De werkwijze van de politie kent een strakke aanpak van de plegers, die veelal direct uit huis worden gehaald. Deze intensievere aanpak vraagt wel veel tijd en capaciteit die niet besteed kan worden aan andere problemen.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is eveneens al jaren een van de speerpunten binnen Politie Twente. Een mix van gericht handhaven en verhogen van de bewustwording met onder andere BOB-campagnes hebben succes. Een jarenlange dalende trend van het aantal verkeersongevallen is ook in 2007 doorgezet tot 10.563 ongevallen. Jaarlijks heeft Twente te maken 30 tot 40 verkeersdoden. In 2007 is het aantal verkeersdoden in Twente met 24 slachtoffers fors lager geweest dan in 2006, toen 37 mensen in het verkeer zijn omgekomen.

Contacten met burgers

Al jaren scoort Twente op het gebied van burgercontacten erg goed in Nederland. Uit de Veiligheidsmonitor 2007 blijkt dat het aantal inwoners van Twente dat contact heeft gehad met de politie licht gestegen is naar 24,9 procent. De tevredenheid over het laatste contact ligt op hetzelfde niveau als in 2006 (58,5% (zeer) tevreden). De beschikbaarheid van de politie in Twente is dit jaar verder gestegen. Twente is met haar score koploper in Nederland.  

Over het functioneren van de politie in de wijk, peiler in de Twentse politievisie, zegt 55,5 procent van de Twentenaren (zeer) tevreden te zijn. Ook dit is de hoogste score ooit door een korps in Nederland behaald. Jarenlange aandacht voor wijkgericht werken, pro-actief werken, aandacht voor de jeugd, een professionele opsporing en een nadrukkelijke samenwerking met partners komen hier tot uitdrukking. De aanpassing van de organisatie van de politie Twente moet deze peiler versterken. 

Resultaatafspraken met BZK

Ook voor 2007 zijn resultaatafspraken gemaakt tussen de politie Twente en het ministerie van BZK. Met deze afspraken heeft Twente zich, net als alle andere korpsen, verplicht om voor 2007 te zorgen voor verbeteringen op vijf gebieden: aantal door de politie Twente aan het OM aangeleverde verdachten, aanpak van veelplegers, beschikbaarheid, telefonische bereikbaarheid en tevredenheid. De genoemde afspraken zijn vertaald in doelen. De politie verwacht de eerste twee punten net niet te realiseren. Op de streefwaarde van 8199 verdachten OM zal het korps met goed 200 tekortschieten, zo is het beeld op dit moment. Voor de aanpak van veelpleger geldt dat de politie nog tekort schiet op de inzendtermijn van processen verbaal naar het OM. Dit betekent dat het korps vermoedelijk minder prestatiebeloning uitgekeerd zal krijgen. Het ministerie van BZK zal de resultaatafspraken in de loop van 2008 beoordelen en de prestatiebeloning vaststellen.  

Tot slot

De resultaten voor 2007 stemmen de politie Twente op zich tot tevredenheid. Tegelijkertijd is de politie zich bewust van de aandachtspunten en knelpunten. Daarom zal de politie Twente samen met het bestuur en het Openbaar Ministerie de organisatie en werkwijze doorlichten om te komen tot een organisatie die effectiever is en waarin sturing en besluitvorming slagvaardiger invulling krijgen. Uiteindelijk doel is de resultaten te verbeteren in het belang van een grotere veiligheid in Twente in de komende jaren.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.