De verbinding tussen het Hart en de Berg van Holten

16

Een initiatiefvoorstel van Remi de la Haye van de PvdA Rijssen-Holten

HOLTEN – De PvdA heeft een aantal alternatieve suggesties voor de uitwerking van het groentransferium. Omdat de inrichting van het groentransferium sterk bepalend is voor de uitstraling van het dorp en de verbinding met de berg in de komende decennia, vindt de PvdA het belangrijk dat de raad verschillende mogelijkheden afweegt in de besluitvorming.

Het initiatiefvoorstel vraagt op dit moment geen besluitvorming over de vraag of de alternatieven beter of slechter zijn. Het doel van het voorstel is de alternatieven door het college te laten meenemen in de besluitvormingsmomenten, zodat bij de beslismomenten een keuze kan worden gemaakt voor de meest wenselijke invulling.

Inleiding

De visie op het Groentransferium is mooi, maar naar mijn idee kan het op een aantal punten beter. Daarom stel ik voor om alternatieve oplossingen in beeld te brengen die qua faseerbaarheid en kostenniveau redelijk vergelijkbaar zijn, maar die net een andere invalshoek hebben. Er wordt nu nog niet gevraagd of deze alternatieve bouwstenen in de ogen van de raad moeten worden ingepast in de plannen van het Groentransferium, wel wordt voorgesteld deze alternatieven mee te laten nemen in de vervolgstudies en uitwerkingen, opdat bij de diverse besluitvormingsmomenten een serieuze afweging mogelijk is.

Beoogd effect

De raad keuzemogelijkheden bieden in de planvorming en zodoende komen tot de hoogste kwaliteit.

Alternatieve bouwstenen voor de verbinding van het Hart met de Berg

Uitgangspunt is geweest bouwstenen te ontwikkelen die inpasbaar en uitwisselbaar zijn. De bouwstenen vormen geen blauwdruk van de toekomstige inrichting, maar zijn alternatieve oplossingen voor knelpunten in de verbinding tussen Holten en Berg.

    een brug
    een parkeervoorziening
    een evenemententerrein
    een verlaagde Kerkhofsweg

Hieronder worden deze vier bouwstenen nader geduid.

    Een brug

Tot nu toe is in de planvorming uitgegaan van een voetgangerstunnel onder het spoor.

Als alternatief is het wenselijk om een brug in beeld te brengen. Niet een bruggetje over het spoor, maar een brug als toevoeging in het landschap. Een brug van het Beukenlaantje naar de Kerkhofsweg: over het spoor, over het parkeerterrein, een overspanning die zelfs een noordelijke rondweg of verlengde Waagweg ruimte kan bieden in welke vorm dan ook.

Voordelen:

        Een brug is een verbindend element, het maakt direct duidelijk dat de berg en het dorp met elkaar in verbinding staan;
        Een brug kan een blikvanger zijn; met een goed ontwerp wordt vanuit de auto en de trein de nieuwsgierigheid gewekt om er eens een keer overheen te lopen;
        Een brug geeft uitzichtmogelijkheden richting dorp, berg en de enk en heeft daardoor naast een brugfunctie ook een functie als aantrekkelijk wandel/fietspad;
        Een brug geeft de mogelijkheid een verbindend waterelement richting de dorpskern te laten stromen1;
        Een brug kan een uitzichtplatform bieden voor het zicht op de zinnebeelden2;
        Een brug maakt het mogelijk de perrons ongelijkvloers te ontsluiten;
        Een brug is qua planning eerder te realiseren dan een tunnel, omdat een brug losstaat van besluitvorming over de verkeersafwikkeling.

    Een parkeervoorziening

In de huidige situatie zijn twee openbare parkeervoorzieningen in de omgeving van Station Holten: het huidige terrein Kalfstermansweide dat heringericht wordt en zijn functie als parkeervoorziening voor het winkelen bij de plaatselijke middenstand blijft behouden en het. huidige P+R-terrein met 57 parkeerplaatsen

Op dit moment wordt in de planvorming uitgegaan van een verplaatsing van het huidige P+R-terrein naar een nieuw P+N-terrein in het verlengde van de Waagweg, achter de Biester, aan de westzijde van het station. Als je daar als toerist uit je auto stapt heb je helaas geen zicht op de enk en ook niet op het dorp.

De alternatieve bouwsteen is een verdiepte parkeervoorziening in eventueel twee lagen op de plaats van het huidige P+R-terrein aan de oostkant van het station. In de verdiepte parkeerkuil kan een relatief lichte constructie worden geplaatst als parkeerdek op maaiveldniveau. Op deze wijze ontstaat op een logische plek in het plangebied een parkeervoorziening voor 150 tot 225 auto’s.

Voordelen:

        De parkeervoorziening komt dan op een logische plek, met zichtlijnen naar het dorp en de berg;
        De (tweelaagse) parkeervoorziening is een voorbeeld van intensief ruimtegebruik, door de combinatie van:

a. het parkeren voor P+R (met name tijdens werkdagen)

b. het parkeren voor P+N (met name in weekenden en vakanties)

c. het parkeren voor evenementen (tijdens de evenementen)

        De grondverwerving kan achterwege blijven, omdat de parkeervoorziening geheel op terrein van NS-vastgoed komt, dit kan de uitvoering versnellen.

    Een evenemententerrein

Het ontwerp-paraplubestemmingsplan Evenementen gaat er vanuit dat de evenementen in het centrum van Holten met name op de Smidsbelt plaatsvinden. Twee evenementen per jaar (Triathlon en Keunefeesten) blijven vooralsnog gebruik maken van de Kalfstermansweide. De derde alternatieve bouwsteen gaat uit van een nieuw evenemententerrein ten noorden van de Kerkhofsweg. In de huidige visie Holt&Berg wordt uitgegaan van een situatie waarin het bedrijf Enkco heeft besloten de bedrijfsactiviteiten op de Kol te beëindigen. Deze derde bouwsteen gaat uit van diezelfde situatie als geschetst in Holt&Berg.

Voordelen:

        Inrichting van een evenemententerrein biedt de mogelijkheid om Kalfstermansweide ‘groener’ in te vullen als lommerrijke parkeerplaats;
        Inrichting van een evenemententerrein geeft minder overlast in de dorpskern;
        Het evenemententerrein ligt op loopafstand van de dorpskern;
        Het evenemententerrein ligt aan de zuidkant van het spoor, zodat bezoekers vanuit het dorp het spoor niet hoeven over te steken;
        Op het moment dat het evenemententerrein niet in gebruik is, geeft het terrein de verbinding tussen de enk en het dorp een groene uitstraling.

    Een verlaagde Kerkhofsweg

Het verkeer dat via het Zilverzandtracé  en het Wansinktracé naar de noord-west kant van het dorp rijdt, kruist het langzaam verkeer dat van het centrum naar de berg gaat. In de visie Holt&Berg is uitgegaan van twee éénrichtingswegen, die zijn smal en overzichtelijk over te steken. Een alternatieve oplossing is om de verkeerstromen verder te scheiden door een route voor langzaam verkeer in te richten op het tracé van de huidige Stationsstraat en Waagweg en tevens de Kerkhofsweg te verlagen en geschikt te maken voor de afwikkeling van het autoverkeer. De Stationsstraat blijft ingericht voor autoverkeer om de Kalfstermansweide te bereiken.

Voordelen:

        Door de verbinding vanaf de Smidsbelt en de langzaamverkeerroute op de Stationsstraat ongelijkvloers over de Kerkhofsweg te laten lopen, ontstaat een veilige, prettige en autovrije verbinding vanuit het centrum naar het station en de berg;
        Het autoverkeer dat het Groentransferium niet als eindbestemming heeft, wordt obstakelvrij door het gebied geleid; een voordeel voor zowel de automobilist, als voor de wandelaars en fietsers die richting het station, het dorp of de berg gaan;
        Een verlaagde Kerkhofsweg maakt het mogelijk de westelijke Dorpsstraat meer te betrekken bij het centrumgebied.

Kanttekeningen

    Zijn de alternatieve bouwstenen geen luchtfietserij?

In een workshop met ons gemeentelijk ingenieursbureau zijn de alternatieve bouwstenen doorgesproken, de conclusie hiervan is dat de alternatieve bouwstenen op bepaalde punten wat duurder zullen uitvallen, maar op andere punten wat goedkoper. Het totaal van de afzonderlijke plannen (Groentransferium dan wel “De verbinding tussen het Hart en de Berg”) is per saldo redelijk vergelijkbaar.

Uiteindelijk bepaalt de mix van bouwstenen de daadwerkelijke omvang van de kosten. De definitieve besluitvorming vindt plaats nadat de besluitvorming over fase 2 van het VSP heeft plaatsgevonden. Op dat moment kan een integrale afweging plaatsvinden.

    Leidt dit voorstel niet tot vertraging?

Integendeel, het laatste dat wordt beoogd is om het proces van verbetering van de verbinding te vertragen. De brug en de inrichting van het P+N-terrein kunnen zelfs sneller plaatsvinden dan de realisatie van een tunnel en het P+N-terrein achter de Biester.

De visie Heerlijk Holten / Groentranserium ligt gereed en vormt de basis voor nadere studies, onderzoeken en uitwerkingsplannen. Dit voorstel bevat een alternatieve eindvisie, opgesplitst in vier bouwstenen. Door deze alternatieve bouwstenen direct mee te nemen in de studies, onderzoeken en uitwerkingsplannen kan de raad bij de reeds geplande beslismomenten bepalen welke onderdelen in uitvoering worden genomen.

    Is de ontwikkeling van P+N-dorp niet al in gang gezet?

In dit initiatiefvoorstel wordt onder 3.2 een alternatieve locatie benoemd aan de oostkant van het station. Als de raad instemt met dit initiatiefvoorstel, dan ligt het voor de hand om het opstellen van het bestemmingsplan aan te houden totdat een vergelijking van de beide locaties is uitgewerkt en de raad een keuze heeft gemaakt voor de definitieve locatie.

Draagvlak

    Overleg met belanghebbenden

De bouwstenen die in dit voorstel worden aangedragen zijn met diverse belanghebbenden besproken. Hierbij kunt u denken aan de stichting Triatlon, de organisatie van de Keunefeesten, de Holtense Handelsvereniging, het toeristisch-recreatief platform, de lokale horeca-ondernemers en de werkgroep Noordelijk Rondweg. Deze belanghebbenden kunnen zich in grote lijnen in de alternatieve opzet vinden.

    Nog vragen ?

Voor alle bouwstenen geldt dat er nog veel vragen zijn, bijvoorbeeld over de exacte uitwerking, de kosten en de uitvoerbaarheid, maar deze vragen zijn er ook ten aanzien van de oplossingen in Holt&Berg.

    Waar het gaat !

Het gaat er nu niet om dat de politiek uitspreekt dat zij de bouwstenen gerealiseerd wil zien; het gaat er nu om dat er draagvlak is om alternatieve oplossingen een serieuze kans te geven in het planvormingsproces.

Resume

Als de raad niet instemt met dit voorstel, dan worden er geen alternatieven ontwikkeld voor Holt&Berg. Dat is natuurlijk mogelijk, maar ons inziens laat de raad dan de kans liggen om alternatieven op hun merites te kunnen beoordelen en beargumenteerd een keuze te kunnen maken.

Als de raad dit voorstel overneemt en het college verzoekt de bouwstenen als scenario’s mee te nemen in de vervolgonderzoeken en deelplannen, dan kan bij de besluitvorming over de verschillende onderdelen een integrale afweging worden gemaakt welke oplossing het beste past bij het eindbeeld dat we op dat moment voor ogen hebben.

11_De_verbinding_Inleiding_.pdf
12_De_verbinding_Sfeerbeelden_.pdf
13_De_verbinding_Voorbeelden_.pdf

16 Reacties
 1. ikke zegt

  Het plan is leuk, Wat kost het?
  Een brug om het verbindings gevoel te krijgen?
  Praat gewoon normaal, zeg gewoon we nemen een brug ivm veilig oversteken. Hij hoeft niet zo lang te worden, Dat betalen wij allemaal weer samen.

  Dit is echt politiek gelul,een hele pagina vol met veel gelul dr om heen.

 2. tegenwind zegt

  @ikke
  De hoogte van de bovenleiding,bepaald de lengte van de brug,wil je hem kunnen gebruiken voor fietsers,wandelaars en iedereen die op hulpmiddelen aangewezen is.

  Misschien ,een brug te ver, maar een mooi voorstel om mee te nemen voor latere beslissingen.

 3. nol zegt

  Kan me voorstellen dat de middenstand dit wel ziet zitten, maar voor de gewone inwoners van Holten is dit plan volkomen overbodig. s´zomer zijn er al veel te veel toeristen.

  1. slag zegt

   @nol
   Bedenk dan wel dat deze toeristen nodige geld in het laadje brengen, waarmee bepaalde voorzieningen op peil gehouden kunnen worden.
   Snap dat het niet leuk is om in de rij voor de kassa te moeten staan bij AH, maar zonder de toeristen hadden we niet een AH van deze omvang in Holten. En dat geldt ook voor andere winkels en horeca.

 4. Zeitgeist zegt

  Het plan ziet er geweldig uit. Een hele goede zet om het toerisme in Holten een boost te geven. Het past precies bij de omgeving tussen Natuurdiorama en Woody’s.
  Ik zou zeggen snel aanleggen dit plan.

 5. Patrick zegt

  Het hele plan zal wel een kapitaaltje kosten.

  Is het niet gewoon verstandiger om de boel te laten zoals het nu is? Ik zie het praktisch nut van dit hele project niet zo. Op dit moment ligt er gewoon een paadje vanaf het station naar de beukenlaan, dan ben je ook zo op de Holterberg. Daar is niets mis mee. Een brug kost snel enkele tienduizenden euros.

  Als er extra pakeerplaats nodig is kan dat veel goedkoper gewoon achter de Biester of op het oude hockeyveld.

 6. tegenwind zegt

  @Patrick
  Het nut van een tunnel of een brug kunnen de meningen over verschillen. Maar het is een feit dat er plannen zijn om zelfs twee onderdoorgangen te maken. Een aan de westkant van het station en de andere tussen het station en het beukenlaantje.
  Als de plannen van het groentransferium nu op de tekentafel liggen,is het goed om ook deze suggestie mee te nemen. Als de kosten dicht bij elkaar blijken te liggen,heeft dit wel meer uitstraling dan een betonnen bak,en zo kun je hier gelijk afrekenen met het Rijssense tunnelsyndroom.

 7. ano zegt

  Ik kan me de discussie over de Noordelijke Rondweg nog voor de geest halen.
  Er was toen ook een standpunt dat deze weg het landschap daar zou aantasten….
  Ik hoor daar nu niemand over….

 8. ikke zegt

  Sommige van jullie denken dus dat dit plan voor toerisme gaat zorgen? Wat komt er in de folder, nu Holten vernieuwd met brug en meer parkeerplaatsen??
  De toeristen in Holten komen vooral voor de natuur.Er moet natuurlijk wel genoeg parkeerplek zijn. Dat het centrum op de schop gaat is ook begrijpelijk want dat heeft geen enkele uitstraling.Maar een brug voor toerisme aan te trekken, dat is mij een brug te ver

 9. Lisfe zegt

  Waar het eigenlijk om gaat is de keuze tussen een tunnel voor voetgangers en fietsers onder het spoor zoals de gemeente nu van plan is, of een brug zoals nu voorgesteld wordt.

 10. anna.de vries zegt

  Wat een wangedrocht. Zonde van onze mooie enk en stationszicht. Hoe moet je hier overkomen met bijv. een wandelwagen of voor iemand die minder mobiel is. Waarom niet gewoon een gelijkvloerse oversteek ipv tunnel of brug. Er bestaan toch spoorbomen? Of wil de PvdA soms op de nominatie komen voor ‘verspilzucht en lelijke bouwsels in gemeenten’.

 11. tegenwind zegt

  ,,Zonde van ONZE mooie enk en stationszicht,,
  Waarschijnlijk een reactie van iemand die ten noorden van de spoorlijn in een woning woont,die afbreuk doet aan ONZE mooie Holterberg.Dit ter zijde.
  Wat @Lisfe ook al aanhaalt is dat dit artikel gaat over de tunnel van de gem. of de brug van de la Haye.Als de Vries tegen alle twee is,zit ze op het verkeerde forum.
  Meetkundig gezien kan deze brug wat lengte betreft,door alles wat lopen kan,of waar wielen onder zit,genomen worden. Maar wil men de zelfde doelgroep door een tunnel sturen,dan kan deze niet veel korter worden.
  Nog niet zo,n slecht plan die brug.

 12. holternaar zegt

  Ik voel weer een actiecomité aankomen…
  Misschien moeten we weer z’n goede objectieve enquête houden. :sigh: 🙄 😆

 13. HAMSTEG zegt

  een tunnel is goedkoper, zeker op de lange termijn (weinig onderhoud). Maar ook de bouw van een tunnel is zo vaak gedaan dat de kosten goed in te schatten zijn. Deze brug zal gegarrandeerd duurder uitpakken want er zullen “onverwachte technische uitdagingen” zijn.

  Persoonlijk ingeschat verwacht ik niet dat deze in het oog springende brug ineens duizenden toeristen zullen gaan trekken. De argumentatie is het tegenovergestelde van de rondweg en waar in het verleden geklaagd werd over de aanblik van een verdiepte rondweg, zie ik niet in waarom een veel hogere constructie al die bezwaren ineens ongedaan maken. In een dorp dat in hoofdzaak laagbouw is, vind ik het niet passen.

  Een mooi geldverslinde ‘gadget’, meer zie ik er niet in.

 14. Johan Jansen zegt

  Beste Remi,

  Je schrijft: ………..en de werkgroep Noordelijk Rondweg. Deze belanghebbenden kunnen zich in grote lijnen in de alternatieve opzet vinden.
  Als je hiermee de Burgerinitiatiefgroep bedoelt is het niet de gehele waarheid.
  Op enkel elementen uit je voorstel is positief gereageerd.Maar zeker niet op je oplossing om het doorgaand verkeer aan de zuidkant van het spoor te houden.
  Zelf denk ik dat het nog spectaculairder moet zijn dan een brug verbinding.
  Kijk eens op: http://www.youtube.com/watch?v=Nsi-Q1fbuXQ
  Je zou met 2 gondels die elkaar in evenwicht houden, het publiek ook over het spoor heen kunnen tillen.Dan heb je echt iets bijzonders !!
  Wil je een schetsje van de uitvoering hiervan mail me maar even.

  1. slag zegt

   Mooi idee, en dan die gondels gelijk door laten lopen/glijden tot Woody’s/midgetgolf dan langs Canadese begraafplaats en zo weer terug naar het dorp.

   Dan heb je iets unieks, wat zeker toeristen gaat trekken.

   Een Holterberg Kabelbaan !!!

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.