CDA stelt vragen aan fractie inzake seniorenhuisvesting in Holten

HOLTEN/RIJSSEN – De afgelopen maanden heeft onze fractie verschillende vragen gekregen over mogelijkheden van seniorenhuisvesting in Holten. Veel mensen maken zich zorgen of voor hen  in de toekomst  voldoende mogelijkheden zijn,  ervan uitgaande dat het aanbod nu al gering is en door de vergrijzing de komende jaren zal toenemen. Een ander veel gehoord punt is dat  De Kol niet als meest geschikte plek wordt ervaren voor seniorenwoningen.

Ook hebben we kennisgenomen van een aantal initiatieven die gericht zijn op realisatie  van seniorenhuisvesting buiten het uitbreidingsplan op de Kol.
Uit deze  contacten is ons gebleken dat de woonwensen verschillend zijn, bijvoorbeeld appartementen in de koop of huur, grondgebonden seniorenwoningen en grotere appartementen met mogelijkheden van zorg op maat. Rode draad in het geheel is dat men wel graag in Holten wil blijven wonen, bij voorkeur in of dichtbij het centrum   en zeker niet in het laatst van de wooncarriere wil verhuizen naar elders.
Ons uitgangspunt is dat we Holten leefbaar moeten  houden voor alle inwoners en er  naar moeten streven dat we in de toekomst voldoende mogelijkheden hebben voor seniorenhuisvesting die voldoet  aan de vraag van de inwoners.

We hebben aan het college de volgende vragen:

1.    Wanneer kan de Raad beschikken over  de uitkomsten van de in het najaar van 2015 gehouden enquete over de woonwensen van 55+ in Holten

2.    Onderschrijft het college de stelling dat gestreefd moet worden naar gevarieerde huisvestingsmogelijkheden voor senioren  in of dichtbij het centrum van Holten om in de toekomstige behoefte te voorzien en dat  hierbij gezocht moet worden naar planologische verruiming van de mogelijkheden anders dan het plan “De Kol”

3.    Welk plan van aanpak en tijdslijn heeft het college voor ogen voor de oplossing van deze problematiek en hoe denkt zij de inwoners, initiatiefnemers en de Raad hierbij te betrekken;

Reacties zijn gesloten.