40 panden en objecten op gemeentelijke monumentenlijst

0

HOLTEN – In 2008 heeft de gemeente nieuw monumentenbeleid vastgesteld.

Als onderdeel daarvan is de gemeentelijke monumentenlijst tegen het licht gehouden, om zo te komen tot een actueel overzicht van monumentale panden en objecten in de gemeente.

De monumentenlijst waarborgt dat uit cultuurhistorisch oogpunt waardevolle panden en objecten voor de toekomst behouden blijven door de monumentale en historische waarden te beschermen. Met de 40 nieuwe panden/objecten telt de lijst nu ruim 70 monumenten.

Voor de actualisatie van de lijst is eerst een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd. Daarbij is onder meer aan de inwoners gevraagd mee te denken over mogelijke kandidaten. Op basis van algemeen geldende selectiecriteria heeft de inventarisatie uiteindelijk ruim veertig waardevolle panden en objecten opgeleverd die voor het plaatsen op de lijst in aanmerking kwamen. De eigenaren van deze panden en objecten zijn vorig jaar geïnformeerd over het plan deze als gemeentelijk monument aan te wijzen. Daarover konden ze  hun mening (zienswijzen) te geven. Het merendeel heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Hoewel dit de indruk geeft dat er weinig draagvlak bestaat, blijkt dat de eigenaren het belang van het behoud van de cultuurhistorische waarden meestal wel onderkennen. De bedenkingen zijn meer gericht op de mogelijke beperking van de gebruiksmogelijkheden en eventuele financiële gevolgen.

De aanwijzing als monument betekent voor eigenaren bijvoorbeeld dat voor wijzigingen meestal een vergunning is vereist. Daarbij worden de monumentale belangen meegewogen. Daar staat tegenover dat de monumentale status ook voordelen heeft. Elke eigenaar is immers zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van zijn pand, ook als het geen monument is. Eigenaren van monumenten kunnen bij onderhoud een beroep doen op een gemeentelijke subsidieregeling. Daarmee kunnen meerkosten als gevolg van de monumentale status worden gedekt.

Bij grotere restauraties en/of herbestemmingen speelt het financiële aspect vaak wel een grote rol. In dergelijke gevallen kan een nadere afweging nodig zijn tussen de financiële mogelijkheden en het behoud van de aanwezige historische waarden.

De monumentenraad juicht het toe dat de gemeente de monumentenbescherming blijft inzetten als instrument voor het behoud van ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed. Behoudens enkele opmerkingen heeft de monumentenraad geen bedenkingen bij de beoogde gemeentelijke monumenten.

De lijst van monumenten is binnenkort in te zien op www.rijssen-holten.nl/digitaalloket/cultuur

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.